Bliv medlem i Teleindustrien

Teleindustrien (TI) er telebranchens brancheorganisation uanset om der er tale om fastnet, mobil eller trådløse net.

TI er talerør for telebranchen på nationalt plan og på tværs alle selskaber. TI er løbende kontakt med det offentlige sektor og politikere på lands-, regional- og kommunalt plan for at fremme telebranchen interesser. TI er også med i de politiske processer som høringer af nye lovforsalg o.l. TI sikrer også at medlemmer inddrages i denne proces og at de løbende orienteres om nye regler og initiativer. TI har fokus på:

– Sikring af et velfungerende praktisk branchesamarbejde
– Forbedring af branchens omdømme
– Forbedring af rammebetingelser

Branchesamarbejde og brancheaftaler

En hjørnesten i arbejdet er branchesamarbejde på en række områder, hvor der er lavet brancheaftaler om f. eks. nummerportabilitet, leje af plads på master, aftaler og midler til samgravning osv. Følgende områder er der konkret samarbejde på:

  • Nummerportabilitet
  • Indholdstjenester og 90­nummertjenester
  • Master og antenner
  • XDSL­aftalen
  • Netneutralitet
  • Gennemsigtighed og Markedsføring af bredbånd
  • Forbrugerforhold
  • Betalinger ved fjernsalg
  • Indendørs dækning
  • Samgravning

TI faglige arbejdsgrupper

Kernen i TI er de faglige arbejdsgrupper, der er nedsat.  Medlemmerne bestemmer selv, hvilke gruppe man ønsker at deltage i eller evt. følge arbejdet for at holde sig orienteret:

TI Styregruppen har rollen som TIs forretningsudvalg på områder, der vedrører det praktiske samarbejde i arbejdsgrupperne. TI Styregruppen står for koordinering af TIs stillingtagen til regulatoriske forhold på bestyrelsens vegne. TI styregruppen har ansvaret for koordinering af det branchepolitiske samarbejde og det udadvendte politiske arbejde.

Mediegruppen har ansvaret for løbende at overvåge presse og medier med henblik på at vurdere mulighederne for at fremme TI’s dagsorden og strategi. Mediegruppen koordinerer TI’s presseaktiviteter.

Netneutralitetsgruppen har ansvaret for at håndtere spørgsmål om netneutralitet og i nødvendigt omfang fungere som TI’s koordinationsgruppe i forhold til Netneutralitetsforum.

Sikkerheds- og privacygruppen beskæftiger sig med IT sikkerhed og fysisk sikkerhed i telenettene og koordinerer TI’s indspil og dialog med myndigheder på dette område.

ISP-ansvarsgruppen arbejder med spørgsmål om internetudbyderes pligt til at gennemføre konkrete handlinger med henblik på at beskytte 3. parts rettigheder. Gruppen behandler de politiske juridiske og tekniske aspekter heraf.

ISP-kredsen – mod ulovligt indhold har til formål at drøfte problemstillinger, som vedrører børn og unges adgang til ulovligt og anstødeligt materiale på internettet. Kredsen behandler også emner, der drejer sig om voksnes produktion, adgang til og distribution af ulovligt og anstødeligt materiale, der vedrører børn og unge. Kredsen drives af TI i samarbejde med IT-Branchen og består af repræsentanter for internetudbydere i Danmark og ligeledes deltager myndighedsrepræsentanter og relevante NGO’er.

Mastearbejdsgruppen har til formål at drøfte forhold i relation til etablering og drift af antennepositioner på master til telekommunikation og andre høje konstruktioner, herunder udarbejde standardaftaler, med henblik på at sikre en optimal fællesudnyttelse.

Rejseholdeter en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet. Bilag 1 – Deltagere i TI’s “Rejsehold”.

Politisamarbejdsgruppens formål er at drøfte og håndtere problemstillinger i relation teleudbydernes bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og den øvrige bistand, der ydes til politiet.

Porteringsgruppen formål er at sikre, at samarbejdet mellem teleoperatørerne vedrørende ’Frit Operatørvalg” og nummerportabilitet fungerer optimalt, herunder sikre koordineret projektledelse i forbindelse med indførelse af fremtidige tekniske ændringer samt ændringer af regelsættene.

Slutbrugergruppens formål er at drøfte og bearbejde sager i relation til slutbruger- og samtrafikforhold. Det drejer sig bl.a. om følgende:

Behandle høringer over ny eller ændret regulering af slutbruger- og samtrafikforhold, herunder udarbejde udkast til høringssvar og deltage i møder med myndighederne.

Behandle øvrige myndighedsinitiativer om slutbruger- og samtrafikforhold.

Udarbejde udkast til brancheaftaler, som har relation til håndtering af slutbrugerforhold.

Udarbejde udkast til brancheaftaler om principper for samtrafikforhold.

Indholds- og Betalingsgruppen har til formål at drøfte forhold i relation til operatørernes interesser inden for mobile indholdstjenester og betalingsformidling. Gruppen har bl.a. ansvaret for selvreguleringen af dette dynamiske markedsområde og herunder, at indholdet i Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester [dk] er optimeret i forhold til udfordringer fra markedet under hensyntagen til forbrugerbeskyttelse og øvrige, involverede parter. Gruppen samarbejder med tilsynsmyndigheder og andre parter med relevans for området.
Læs mere om brancheaftalen for mobile indholdstjenester på Rammeaftalen.dk.

Right of Way-gruppen har til formål at drøfte og søge indflydelse på de regler og gravevilkår, som myndigheder og ejere af offentlige trafikarealer pålægger ledningsejere ved etablering og drift af kabelanlæg til kommunikationsnet. RoW-gruppen har endvidere til formål at føre dialog med myndighederne for at fremme, at etablering og drift af kabelanlæg i hensigtsmæssigt omfang indarbejdes i offentlig regulering og forvaltningsmæssig praksis. Endvidere koordinerer RoW-gruppen rammerne for samgravning mellem TI´s medlemmer.

Frekvenspolitisk-gruppe har til formål at drøfte forhold af fælles interesse på de frekvenspolitiske og frekvensadministrative områder. I den sammenhæng er gruppen særligt møntet på at følge og påvirke den regulatoriske udvikling på området, og vil derfor, når det findes relevant, føre dialog med myndigheder i Danmark og i EU.

 

Print Friendly