Appel til Retsudvalget
- Nyheder, Pressemeddelelser

En bred kreds af organisationer og aktører fra erhvervslivet, forskningsverdenen og civilsamfundet har rettet en direkte appel til Retsudvalget i Folketinget om, i lyset af dommen fra EU-domstolen fra april 2014,  der kendte logningsdirektivet ulovligt, at igangsætte en revisionen af logningsreglerne og beskytte danske borgere mod unødvendig og ubegrundet overvågning og registrering.

Af brevet fremgår bl.a.:

Både juridisk og politisk synes der på baggrund af dommen af 8. april 2014 at være grundlag for straks at igangsætte en revision af de danske logningsregler for at sikre, at reglerne ikke strider mod borgernes grundlæggende rettigheder.

I denne forbindelse skal vi særligt henlede Retsudvalgets opmærksomhed på dommens præmis 57, 58 og 59, som efter vores vurdering sætter alvorligt spørgsmålstegn ved en logning, som omfatter alle borgere, på alle geografiske områder på alle tidspunkter uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse og uden, at de personer, hvis data lagres, på nogen måde er under mistanke eller har selv en indirekte eller fjern forbindelse til grov kriminalitet. Det er imidlertid netop, hvad logningsbekendtgørelsen i dag har som konsekvens.

I lyset af EU-dommen og i lyset af de omfattende afsløringer af, hvordan personfølsomme oplysninger og digitale registreringer kan misbruges, er tiden inde til at reducere omfanget af registreringer af danske borgeres digitale adfærd og derved beskytte og respektere danske borgeres ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

Og med det erfaringsgrundlag der allerede nu foreligger om anvendelsen af logningsdata og EU-dommen, er der anledning til at konkludere, at de danske regler om internetsessionslogning som minimum straks bør suspenderes.

Vi skal med denne henvendelse opfordre til, at Folketinget tager initiativ til at beskytte danske borgere mod unødvendig og ubegrundet overvågning og registrering.

—————

Brevet til Retsudvalget er fremsendt forud for Justitsministerens samråd i Retsudvalget 2. juni 2014, hvor netop konsekvenserne af EU-dommen er sat på dagsordenen. Brevet til Retsudvalget kan ses her: brev til retsudvalget

Print Friendly, PDF & Email