Vision og strategi

Vision

 Telebranchen ønsker at løfte sin del af samfundsansvaret ved at understøtte og påvirke realiseringen af Danmarks fulde digitale potentiale og styrke mulighederne for grøn omstilling, bæredygtig digital vækst, innovation og udvikling.

Baggrund

For at understøtte denne vision er der brug for et telemarked i Danmark præget af investeringer og velfungerende konkurrence. Og der er brug for en telebranche, der udvikler og leverer tjenester, indhold og infrastruktur på markedet, der opfylder brugernes behov og efterspørgsel.

Gennem mange år har teleselskaber udbygget infrastrukturen i Danmark, og der er en høj tilgængelighed af både bredbånd og mobildækning. Der er dog endnu spredte områder i Danmark, som ikke på markedsvilkår forsynes med tjenester, der møder forbrugernes behov og efterspørgsel. Der er derfor grund til at finde modeller for, hvordan det sikres, at den digitale infrastruktur kommer ud i alle dele af landet.

Det er selskabernes investeringer, der driver udviklingen fremad. Der bør derfor sættes fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den danske telebranche til gavn for de mange andre brancher og sektorer – offentlige som private – der er afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. For at øge vækst og investeringer er der grundlæggende behov for stabile og forudsigelige regulatoriske rammer på telemarkedet, så selskaberne kender betingelserne og forudsætningerne på det marked, de skal operere i. Endvidere bør der være fokus på at rydde barrierer væk og reducere omkostninger, så selskaberne kan nå længst muligt for investeringerne. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i både bredbånd og mobilnet og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.

TI repræsenterer de vigtigste aktører i telebranchen og driver det konkrete samarbejde mellem selskaberne. TI arbejder for og faciliterer udarbejdelsen af brancheaftaler i stedet for lovgivning og bidrager til at skabe samarbejde om medlemmernes forretningsskik og kodeks på området.

TI indgår i et løsningsorienteret samarbejde med myndigheder, forbrugere og medier på vegne af medlemmerne, samtidig med at den interne konkurrence mellem teleselskaberne opretholdes.

For at opnå resultater på de strategiske indsatsområder er det vigtigt, at TI har en klar profil, dvs. at TI fremstår som en konstruktiv og dialogorienteret organisation som på en saglig, troværdig og effektiv måde besidder evnen til at håndtere telebranchens udfordringer.

Strategiske indsatsområder

For at understøtte udviklingen arbejder TI ud fra tre specifikke indsatsområder

1) Styrke telesektorens værdiskabelse for kunderne og for samfundet

TI arbejder for:

 • At understøtte den grønne omstilling og fremme udviklingen klimavenlig drift af telenet og tjenester
 • At forbedre gennemsigtighed på markedet – om forskellige teknologiske løsninger og muligheder
 • At fremme åbne netværk til nytte for branchen, samfundet og brugerne.
 • At synliggøre betydningen og værdien af den digitale infrastruktur for vækst, bosætning, erhvervsudvikling og innovation (analyser + offentlig debat – synliggøre gode historier) og derved understøtte samarbejdet med både regioner og kommuner og at sikre gode vilkår for udbygning af den digitale infrastruktur, som alle har glæde af (win-win)
 • At fremme brancheløsninger, der sikrer forbedret service og sikrer en positiv oplevelse af branchen (samarbejde med forbrugerorganisationer og myndigheder, klagenævn, nummerportabilitet, skift af bredbåndsudbyder, mastedeling, markedsføring, rammeaftaler, samgravning, kortlægning m.v.)
 • At fremme en saglig debat om omfanget af overvågning af telebranchens kunder
 • At fremme udviklingen af lovlige og attraktive indholdstjenester på nettet og bidrage til begrænsning af ulomvligt indhold (piratkopiering)
 • At styrke brugernes tillid til selskaberne og til branchen

 

2) Fremme incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur

TI arbejder for:

 • At fremme en politik på teleområdet der er baseret på de grundlæggende principper om markedsbaseret udvikling og teknologineutralitet – og sikre en rød tråd i telepolitikken og sikre bred opbakning og forudsigelighed på tværs mellem politiske partier og myndigheder
 • At sikre færre byrder/”byrdestop” for teleselskaberne (ingen ny lovgivning med økonomiske og administrative byrder – afvikle unødvendig regulering)
 • At lette adgangen til udbygningen af den digitale infrastruktur i samarbejde med kommuner (styrket dialog, klare rammer, ændret planlov, fælles objektiv og saglig prismodel for arealleje, reducerede graveomkostninger, enkel og ens sagsbehandling på masteområdet og på graveområdet)
 • Sikre at telespecifik lovgivning i Danmark ikke er baseret på en overimplementering af EU-regler.

  

3) Styrke udbygningen af infrastrukturen i hele Danmark (dækning)

TI arbejder for:

 • At fremme modeller med offentlig/privat samarbejde om sikring af infrastruktur i områder, hvor forbrugerne ikke på markedsvilkår får leveret de tjenester de efterspørger (der ikke skævvrider konkurrencen eller fortrænger private investeringer, åbne løsninger, inddragelse af branchens parter)
 • At styrke samarbejdet med kommuner/regioner i områder, hvor markedet ikke leverer (passiv infrastruktur, mobilisere efterspørgsel) – styrke afprøvning af løsninger med forskellige typer teknologi (fiber, mobil, wifi, fwa, kobber, coax m.v.)
 • At sikre afbalancerede dækningskrav i forbindelse med frekvensauktioner
 • At fremme udviklingen af løsninger til forbedret indendørs dækning (eksempelvis DAS-anlæg, VoWifi, mobildækning i tog)


TI’s organisation

TI er organiseret med en smal udadvendt ledelse, der med den rette form for politisk forståelse repræsenterer medlemsvirksomhederne i forhold til alle interessenter så som medier, beslutningstagere, myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Grundlaget for TI’s aktiviteter er baseret på en aktiv og forpligtigende deltagelse af medlemsvirksomhederne i udformningen af TI’s bidrag til den politiske og reguleringsmæssige dagsorden, så TI afspejler alle de relevante dele af telesektorens interesser.

 Print Friendly, PDF & Email