Logning og teledata

Justitsministeriet har fremlagt en skitse af 23. marts 2021 til revision af logningsreglerne Lovskitse-revision-logningsregler-JM

Teleindustrien har sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Energi og IT-Branchen deltaget i en møderække, hvor forskellige dele af den fremlagte skitse er blevet drøftet. Telebranchen har i processen fremlagt en række skriftlige bidrag og svar vedr. de forskellige dele af det fremlagte forslag.

Teleindustriens brev til Justitsministeriet vedr. nye forslag om indberetning af CPR til 118-databasen mv., som ikke indgik i lovskitsen, fremsendt 7. juli 2021 Vedr JMs nye forslag (CPR-indberetning hhv filtrering af data) – 6-7-21

Telebranchens input til Justitsministeriet vedr. pligtsubjekt ved logning fremsendt 16. juni 2021 Lovskitse logning – TIs input om PLIGTSUBJEKT juni 2021

Telebranchens samlede bemærkninger til lovskitse til revision af reglerne om logning og udlevering af teledata fremsendt 7. maj 2021 Lovskitse logning – Telebranchens samlede bemærkninger 7-5-2021

Notat om tekniske forhold og procedurer, fremsendt 16. maj og opdateret 27. april 2021 (TI’s svar på Justitsministeriets spørgsmål på 2. møde om revision af logningsreglerne den 14. april 2021) Lovskitse logning – svar på spørgsmål fra JM 14-4-2021 (opdateret 27-4-21)

Notat om juridiske forhold, begrebsafklaring og adgang til teledata, fremsendt 27. april 2021 (TI’s input til Justitsministeriet på 3. møde om revision af logningsreglerne den 21. april 2021) Lovskitse logning – TIs input JURIDISKE FORHOLD begreber og adgang til teledata 21-4-2021

Notat med bemærkninger til nye krav i lovskitsen, herunder omkostningsestimat, fremsendt 3. maj 2021 (TI’s input til Justitsministeriet på 4. møde om revision af logningsreglerne den 28. april 2021)   Lovskitse logning – TIs input om NYE KRAV og omkostninger 28-4-2021 (004)

Notat med input til Rigspolitiets forslag til fælles format ved udlevering af teledata, fremsendt 3. maj 2021 Notat vedr RP forslag til fælles format – 3 maj 2021

Notat om Justitsministeriets forslag om CPR-registrering af kunder og datakvalitet i 118-databasen, 6. maj 2021 Lovskitse logning – Telebranchens tilbagemelding om CPR-registrering af kunder 6-5-2021


Brev af 12. marts 2021 fra Teleindustrien til Dommerforeningen og Domstolsstyrelsen vedrørende tekniske fakta og opmærksomhedspunkter i sager om udlevering af visse former for teledata til politiet. Kopi er sendt til Rigsadvokaten, Rigspolitiet, politikredsene og domstolene i Danmark.

TI brev til Domstolsstyrelsen – tekniske fakta om teledata – marts 2021

Tekniske fakta om teledata – TI Bilag 1-4 – marts 2021


Den 14. januar 2021 var der samråd i folketingets retsudvalg vedrørende logning. Samrådet kan ses her

På samrådet fremkom justitsministeren med nogle nye meldinger, som er anderledes end dem, telebranchen har modtaget tidligere. TI har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet for hurtigt at få en afklaring af, hvad retsstillingen er på området.

TI har den 15. januar 2021 sendt et brev til justitsministeren med en række spørgsmål som opfølgning på samrådet i Retsudvalget https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2021/01/TI-brev-til-justitsministeren-15-01-2021.pdf

TI har den 29. januar 2021 modtaget svar fra justitsministeren
JM svar på TIs henvendelse – 29. januar 2021  


9. oktober 2020 sendte TI et brev til justitsministeren for at bede om afklaring af hav EU domstolens dom af 6. oktober 2020 gav anledning til https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/10/JM-logning-9-10-2020.pdf 

30. oktober 2020 modtog TI svar fra justitsministeren https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/11/JM-brev-30-oktober-2020.pdf


Teleindustrien (TI) har den 28. februar 2020 fremsendt sine forslag og ønsker til Justitsministeriet og Rigspolitiet (se notat nedenfor) vedrørende ændring og præcisering af de gældende regler om logning af teledata og om udlevering af teledata til politiet.

Formålet er, at stille forslag til mere veldefinerede begreber om logning af teledata samt klarere regler om udlevering af teledata med henblik på at lette samarbejdet mellem politiet og teleudbydere samt sikre optimal retssikkerhed for både teleudbyderne og kunderne.

TI finder, at der generelt er behov for at skabe en bedre sammenhæng mellem logningsreglerne på den ene side og på den anden side retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden og politiets generelle anvendelse af reglerne om edition.

Det er TI’s ønske, at TI’s forslag til ændringer kan indgå som baggrundsmateriale for Justitsministeriet i forbindelse med ministeriets udarbejdelse af lovudkast til kommende ændring i Folketingssamlingen 2020/2021 af retsplejelovens regler om logning og udlevering af teledata, herunder herunder indgå som input til Strafferetsplejeudvalgets arbejde med udmøntningen af pkt. 10 i Justitsministerens Tryghedspakke (”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”, oktober 2019). TI’s forslag kan desuden danne udgangspunkt for videre drøftelser mellem Teleindustrien, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten som led i det lovforberedende arbejde.

.

NOTAT RESUME – TI notat til JM og RP om logning og udlevering – feb 2020

NOTAT – TI notat til JM og RP om logning og udlevering – feb 2020

BILAG A til TI Notat – TELEDATA-typer og DEFINITIONER – feb 2020

BILAG B – PIXI-OVERSIGT over INDGREB og YDELSER – opdateret marts 2021

Terminologi – udlevering af lokaliseringsdata

TI Brev til RP og RA om terminologi ved udlevering af lokaliseringdata – final (003)

 

Print Friendly, PDF & Email