Samgravning

Sam- og fællesgravningsaftale

Sam- og fællesgravningsaftalen beskriver principperne for, hvordan det sikres, at sam- og fællesgravninger mellem TI’s medlemmer gennemføres.

Principperne finder anvendelse på ledningsgravninger i arealer, der er underlagt en offentligretlig regulering, som f.eks. i vejarealer, hvor offentlig myndighed skal give tilladelse til gravning.

Aftalen er godkendt af TI’s bestyrelse som en fælles brancheaftale, og aftalen har virkning for de selskaber, som ved særskilt tiltrædelseserklæring til aftalen har forpligtet sig til at leve op til aftalens formål, som er:

– at sikre deltagelse i sam- og fællesgravninger på ikke-diskriminerende og transparente vilkår for alle graveaktører, som tilslutter sig aftalen,

– at imødekomme vejmyndigheders krav om koordination af gravninger med henblik på minimering af trafikale gener for borgerne og erhvervsdrivende ved ledningsetablering af transmissionsnet,

samt opnå:

– samfundsøkonomiske fordele ved gennemførelse af sam- og fællesgravninger, herunder biliggørelse af lægning af ledninger og kabler til teleformål,

-reduktion af barrierer for adgangen til at lægge ledninger og kabler,

-samt stimulering af konkurrencen i markedet for udbud af infrastruktur.

Aftalen består af:

-Operationel vejledning for samarbejdet imellem graveaktører,

-Database (er nedlagt) med automatisk generering af email til modtagere af sam- og fællesgravningsforespørgsler,

-Beskrivelse af de tekniske forudsætninger for koordination af henholdsvis sam- og fællesgravninger,

-Fordelingsnøgler for omkostningsdeling mellem graveaktører ved henholdsvis sam- og fællesgravninger,

-Standardkontrakter for henholdsvis sam- og fællesgravninger,

-Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med sam- og fællesgravning

Se aftalerne her:

Aftale om  samgravningsprincipper

Bilag:

Bilag2 vejledning til registrering af fiberkabel-rev30-2006

Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg

bilag3-standardsamgravningsaftale1

Anvendes især i større byer, hvor plads til etablering er en begrænset ressource på grund af mængden af eksisterende kabler, rør og ledninger i jorden, hvor gravninger forårsager flest trafikale gener. Hovedprincippet er, at hver deltager betaler sin forholdsmæssige andel af graveomkostningerne ud fra det totale antal rør i gravningen samt rørdimensioner.

Fællesgravningsaftale

Anvendes i mindre byer og ved længdegravninger i landområder, hvor plads til kabler og ledninger ikke er en relevant problematik, og kriteriet er derfor, at graveomkostningerne deles ligeligt mellem deltagende ledningsejere.

Print Friendly, PDF & Email