TI arbejdsgrupper

Her kan du læse mere om TI’s arbejdsgrupper og deres ansvarsområder.

TI Styregruppen 
har rollen som TIs forretningsudvalg på områder, der vedrører det praktiske samarbejde i arbejdsgrupperne. TI Styregruppen står for koordinering af TIs stillingtagen til regulatoriske forhold på bestyrelsens vegne. TI styregruppen har ansvaret for koordinering af det branchepolitiske samarbejde og det udadvendte politiske arbejde.

Mediegruppen  
har ansvaret for løbende at overvåge presse og medier med henblik på at vurdere mulighederne for at fremme TI’s dagsorden og strategi. Mediegruppen koordinerer TI’s presseaktiviteter.

Netneutralitetsgruppen
har ansvaret for at håndtere spørgsmål om netneutralitet og i nødvendigt omfang fungere som TI’s koordinationsgruppe i forhold til Netneutralitetsforum.

Cybersikkerhedsgruppen
beskæftiger sig med cybersikkerhed og telebranchens sektorspecifikke aktiviteter vedr. sikkerhed og fysisk sikkerhed i telenettene. Gruppen koordinerer TI’s indspil og dialog med myndigheder på dette område.

Privacy og persondatasikkerhed
understøtter selskabernes aktiviteter for beskyttelse af persondata, udvikling af best practice og dialog med myndighederne

ISP-ansvarsgruppen
arbejder med spørgsmål om tele- og internetudbyderes pligt til logning og til at gennemføre konkrete handlinger med henblik på at beskytte 3. parts rettigheder. Gruppen behandler de politiske juridiske og tekniske aspekter heraf.

ISP-kredsen – mod ulovligt indhold 
har til formål at drøfte problemstillinger, som vedrører børn og unges adgang til ulovligt og anstødeligt materiale på internettet. Kredsen behandler også emner, der drejer sig om voksnes produktion, adgang til og distribution af ulovligt og anstødeligt materiale, der vedrører børn og unge. 

Mastegruppen 
har til formål at drøfte forhold i relation til etablering og drift af antennepositioner på master til telekommunikation og andre høje konstruktioner, herunder udarbejde standardaftaler, med henblik på at sikre en optimal fællesudnyttelse.

Rejseholdet” 
er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet.  Deltagere i TI’s “Rejsehold”.

Politisamarbejdsgruppen
har til formål at drøfte og håndtere problemstillinger i relation teleudbydernes bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og den øvrige bistand, der ydes til politiet.

Porteringsgruppen (NPA gruppen)
har til formål er at sikre, at samarbejdet mellem teleoperatørerne vedrørende nummerportabilitet fungerer optimalt og i overensstemmelse med telelovens bestemmelser. Gruppen vil bestræbe sig på at opnå bedst mulige porteringsløsninger til gavn for danske slutbrugere ud fra de givne tekniske og processuelle rammer og en optimal udnyttelse af den danske nummerplan. 

TI Slutbrugergruppen 
har som formål at drøfte og bearbejde sager i relation til slutbruger- og samtrafikforhold. Det drejer sig bl.a. om:

Behandle høringer over ny eller ændret regulering af slutbruger- og samtrafikforhold, herunder udarbejde udkast til høringssvar og deltage i møder med myndighederne.

Behandle øvrige myndighedsinitiativer om slutbruger- og samtrafikforhold.

Udarbejde udkast til brancheaftaler, som har relation til håndtering af slutbrugerforhold.

Indholds- og Betalingsgruppen
har til formål at drøfte forhold i relation til operatørernes interesser inden for mobile indholdstjenester og betalingsformidling. Gruppen har bl.a.: 1) ansvaret for selvreguleringen af dette dynamiske markedsområde og herunder, at indholdet i Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester [dk] er optimeret i forhold til udfordringer fra markedet under hensyntagen til forbrugerbeskyttelse og øvrige, involverede parter. 2) Gruppen samarbejder med tilsynsmyndigheder og andre parter med relevans for området. 3) Læs mere om brancheaftalen for mobile indholdstjenester på Rammeaftalen.dk.

Right of Way-gruppen (gravegruppen)
har til formål at drøfte og søge indflydelse på de regler og gravevilkår, som myndigheder og ejere af offentlige trafikarealer pålægger ledningsejere ved etablering og drift af kabelanlæg til kommunikationsnet. RoW-gruppen har endvidere til formål at føre dialog med myndighederne for at fremme, at etablering og drift af kabelanlæg i hensigtsmæssigt omfang indarbejdes i offentlig regulering og forvaltningsmæssig praksis. Endvidere koordinerer RoW-gruppen rammerne for samgravning mellem TI´s medlemmer.

Frekvenspolitisk-gruppe
har til formål at drøfte forhold af fælles interesse på de frekvenspolitiske og frekvensadministrative områder. I den sammenhæng er gruppen særligt møntet på at følge og påvirke den regulatoriske udvikling på området, og vil derfor, når det findes relevant, føre dialog med myndigheder i Danmark og i EU.

EU-policyarbejdsgruppe

Regulering af telesektoren er i stigende grad et europæisk anliggende, ikke mindst med den store revision af telelovgivningen med det Europæiske Kodeks for Elektronisk Kommunikation. EU-policyarbejdsgruppen arbejder på at søge fælles branchepositioner på emner som er relevante for den danske telebranches rammevilkår og udvikling.

AD HOC ARBEJDSGRUPPER

AML-samarbejdet. Arbejde med nye krav vedrørende alarmtjenester, herunder SMS til 112, Advanced Mobile Location (AML) og mobilvarsling med henblik på at minimere selskabernes administrative og økonomiske byrde ved løsningerne.

Mobilvarsling. Koordinere branchens bidrag til etablering af mobilvarslingssystemer

Tjek-dit-net teknisk gruppe. Fremtidige tekniske rammer for beregning af dækning i Tjek-dit-net. Arbejde for opdatering af model for indberetning af data til tjekditnet, som afspejler 5G og brugen af nye frekvenser

Restgruppe/bredbånds-pulje. Udarbejde bidrag til strategi for dækning af restgruppen og bidrag til justering af bredbåndspuljen

Forsyningspligt-arbejdsgruppe. Arbejde for, at en revision af forsyningspligten svarer til markedsstrukturen og forbrugernes behov.

Metroen. Etablering af dækning i Cityringen.

Aftaleresumé-arbejdsgruppe. Implementeringen af en TI-fælles skabelon til aftaleresumé, jf. krav i Slutbrugerbekendtgørelsen/Tele-direktivet. Forankret i Slutbrugergruppen

Her kan du læse mere om TI’s arbejdsgrupper og deres ansvarsområder.

TI Styregruppen 
har rollen som TIs forretningsudvalg på områder, der vedrører det praktiske samarbejde i arbejdsgrupperne. TI Styregruppen står for koordinering af TIs stillingtagen til regulatoriske forhold på bestyrelsens vegne. TI styregruppen har ansvaret for koordinering af det branchepolitiske samarbejde og det udadvendte politiske arbejde.

Mediegruppen  
har ansvaret for løbende at overvåge presse og medier med henblik på at vurdere mulighederne for at fremme TI’s dagsorden og strategi. Mediegruppen koordinerer TI’s presseaktiviteter.

Netneutralitetsgruppen
har ansvaret for at håndtere spørgsmål om netneutralitet og i nødvendigt omfang fungere som TI’s koordinationsgruppe i forhold til Netneutralitetsforum.

Cybersikkerhedsgruppen
beskæftiger sig med cybersikkerhed og telebranchens sektorspecifikke aktiviteter vedr. sikkerhed og fysisk sikkerhed i telenettene. Gruppen koordinerer TI’s indspil og dialog med myndigheder på dette område.

Privacy og persondatasikkerhed
understøtter selskabernes aktiviteter for beskyttelse af persondata, udvikling af best practice og dialog med myndighederne

ISP-ansvarsgruppen
arbejder med spørgsmål om tele- og internetudbyderes pligt til logning og til at gennemføre konkrete handlinger med henblik på at beskytte 3. parts rettigheder. Gruppen behandler de politiske juridiske og tekniske aspekter heraf.

ISP-kredsen – mod ulovligt indhold 
har til formål at drøfte problemstillinger, som vedrører børn og unges adgang til ulovligt og anstødeligt materiale på internettet. Kredsen behandler også emner, der drejer sig om voksnes produktion, adgang til og distribution af ulovligt og anstødeligt materiale, der vedrører børn og unge. 

Mastegruppen 
har til formål at drøfte forhold i relation til etablering og drift af antennepositioner på master til telekommunikation og andre høje konstruktioner, herunder udarbejde standardaftaler, med henblik på at sikre en optimal fællesudnyttelse.

Rejseholdet” 
er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet.  Deltagere i TI’s “Rejsehold”.

Teledatagruppen
har til formål at drøfte og håndtere problemstillinger i relation til logning og teleudbydernes bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og den øvrige bistand, der ydes til politiet.

Porteringsgruppen (NPA gruppen)
har til formål er at sikre, at samarbejdet mellem teleoperatørerne vedrørende nummerportabilitet fungerer optimalt og i overensstemmelse med telelovens bestemmelser. Gruppen vil bestræbe sig på at opnå bedst mulige porteringsløsninger til gavn for danske slutbrugere ud fra de givne tekniske og processuelle rammer og en optimal udnyttelse af den danske nummerplan. 

TI Slutbrugergruppen 
har som formål at drøfte og bearbejde sager i relation til slutbrugerforhold. Det drejer sig bl.a. om:

Behandle høringer over ny eller ændret regulering af slutbrugerforhold, herunder udarbejde udkast til høringssvar og deltage i møder med myndighederne.

Udarbejde udkast til brancheaftaler, som har relation til håndtering af slutbrugerforhold.

Indholds- og Betalingsgruppen
har til formål at drøfte forhold i relation til operatørernes interesser inden for mobile indholdstjenester og betalingsformidling. Gruppen har bl.a.: 1) ansvaret for selvreguleringen af dette dynamiske markedsområde og herunder, at indholdet i Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester [dk] er optimeret i forhold til udfordringer fra markedet under hensyntagen til forbrugerbeskyttelse og øvrige, involverede parter. 2) Gruppen samarbejder med tilsynsmyndigheder og andre parter med relevans for området. 3) Læs mere om brancheaftalen for mobile indholdstjenester på Rammeaftalen.dk.


Right of Way-gruppen (gravegruppen)
har til formål at drøfte og søge indflydelse på de regler og gravevilkår, som myndigheder og ejere af offentlige trafikarealer pålægger ledningsejere ved etablering og drift af kabelanlæg til kommunikationsnet. RoW-gruppen har endvidere til formål at føre dialog med myndighederne for at fremme, at etablering og drift af kabelanlæg i hensigtsmæssigt omfang indarbejdes i offentlig regulering og forvaltningsmæssig praksis. Endvidere koordinerer RoW-gruppen rammerne for samgravning mellem TI´s medlemmer.

Frekvenspolitisk-gruppe
har til formål at drøfte forhold af fælles interesse på de frekvenspolitiske og frekvensadministrative områder. I den sammenhæng er gruppen særligt møntet på at følge og påvirke den regulatoriske udvikling på området, og vil derfor, når det findes relevant, føre dialog med myndigheder i Danmark og i EU.

EU-policyarbejdsgruppe

Regulering af telesektoren er i stigende grad et europæisk anliggende, ikke mindst med den store revision af telelovgivningen med det Europæiske Kodeks for Elektronisk Kommunikation. EU-policyarbejdsgruppen arbejder på at søge fælles branchepositioner på emner som er relevante for den danske telebranches rammevilkår og udvikling.

AD HOC ARBEJDSGRUPPER

Tjek-dit-net teknisk gruppe. Fremtidige tekniske rammer for beregning af dækning i Tjek-dit-net. Arbejde for opdatering af model for indberetning af data til tjekditnet, som afspejler 5G og brugen af nye frekvenser

Restgruppe/bredbånds-pulje. Udarbejde bidrag til strategi for dækning af restgruppen og bidrag til justering af bredbåndspuljen

SBBU. Arbejde med implementeringen af styrelsens retningslinjer for Skift af BredbåndsUdbyder. Gruppen er en undergruppe til Slutbrugergruppen og NP-gruppen.

Fraud/spoofing. Styrke den fælles brancheindsats mod fraud (fup-opkald, smishing, SPAM/Spoofing), herunder styrke samarbejdet med Finanssektoren, Energistyrelsen, CFCS og Forbrugerrådet TÆNK.

EMF-gruppen arbejder med at sikre, at mobilselskaberne udbygger mobilnet sikkert og overholder gældende grænseværdier, og gruppen koordinerer indsatsen for at sikre gennemsigtighed, dokumentation (målinger) og tilstrækkelig information til myndigheder og borgere om mobilselskabernes aktiviteter og procedurer.

Print Friendly, PDF & Email