Lettere at etablere fibernet i landzone
- Teleindustrien

26-10-2023

Den 26. oktober er der 1. behandling af L 16 Forslag til lov om ændring af lov om private fællesveje m.v. i Folketinget.

Det er et lovforslag, som vi i Teleindustrien har set frem til og efterspurgt. Med lovforslaget findes der nemlig en løsning på et problem, som har eksisteret i efterhånden mange år med at få nedgravet fibernet i private fællesveje i landzonen.

Typisk er problemet, at en del grundejere slet ikke reagerer på graveanmodninger fra teleselskabet, og på den måde forsinker gravearbejdet helt unødigt. Men der kan også være situationer, hvor grundejeren kræver penge for at give graveadgang, selvom der som oftest alene graves i vejarealet, og hvor der laves fuld retablering uden nævneværdige gener for grundejeren. Der har også tilfælde, hvor en grundejer ikke selv har interesse i en fiberforbindelse eller ligger i nabostridighed, og hvor grundejeren så ikke vil efterkomme sine naboers ønsker om at blive koblet på fibernettet.

Det er derfor et vigtigt skridt mod at løse disse udfordringer, at kommunalbestyrelser nu får hjemmel til at udstede tilladelse til at placere ledninger langs private fællesveje på landet, hvis grundejeren ikke svarer på henvendelserne eller stiller sig på bagbenene af usaglige grunde.

Der er dog et enkelt problem, som mangler at blive løst med lovforslaget.

Lovforslaget fastsætter en frist på 2 måneder for grundejere til at reagere på en graveanmodning fra en ledningsejer. Fristen er uhensigtsmæssig lang. Der bør kunne anvendes en kortere frist på eksempelvis 2-4 uger.

Der er ikke rimeligt, at borgere og virksomheder i landzonerne skal vente mere end 2 måneder plus den tid, som kommunen måtte bruge på sin sagsbehandling, før et teleselskab kan få lov til at grave et fiberkabel ned. Har man en privat virksomhed, eller er man en privat husstand, som ønsker at komme på fibernettet, er 2-3 måneders ventetid urimelig lang. For private fællesveje i byer og i bymæssige områder er ventetiden typisk kun et par uger.

Vi håber, at det kommer med i udvalgsbehandlingen, om der kan findes en bedre løsning på dette problem.

Print Friendly, PDF & Email