Revision af planloven
- Teleindustrien

2. juni 2021

Mobilselskaberne skal i de kommende 3 år opsætte nye mobilmaster i landdistrikterne for at skabe bedre dækning, udrulle 5G og opfylde behovet for mere datakapa­citet i mobilnettet. I 334 områder er der dækningsforpligtelser som følge af de statslige frekvensauktioner. Disse forpligtelser skal opfyldes inden henholdsvis april 2022 og februar 2024. Der skal i den forbindelse opføres 400-500 nye master i landdistrikterne.

Mange af disse nye master skal etableres i landzone, hvor der kan være mange begrænsninger og restriktioner på arealanvendelsen, og hvor det kan være vanskeligt at få tilladelse til at opstille masterne. Praksis med etablering af master i landzone viser, at sagerne meget ofte trækkes ud i meget langstrakte processer, og at det i mange tilfælde ikke er muligt at finde brugbare løsninger.

Der er derfor behov for en lempelse af kravene i planloven (landzone­sager), så det gøres muligt at opfylde de dækningskrav. som er stillet fra Folketinget side.

Vi har derfor fra TI’s side i samarbejde med Dansk Erhverv indledt arbejdet for at sikre bedre rammer for masteudbygningen i forbindelse med revisionen af planloven.

Det er en naturlig opfølgning på vedtagelsen af teleloven i 2020, hvor en meget bred kreds af partier i Folketinget i betænkningen fra december 2020 udtalte: ”S, V, RV, KF, DF, SF, EL, NB og LA opfordrer i øvrigt til, at der hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav.”

Print Friendly, PDF & Email