Tag Archive: Teleindustri

 1. Konstruktivt forslag fra V

  Leave a Comment

  Venstre foreslår, at vi sikrer ordentligt bredbånd og god mobildækning til alle ved at øremærke provenuet ved de kommende frekvensauktioner i en bredbåndsfond til at sikre bredbånd for dem, som markedet ikke når og ved at lette afgiftsbyrderne for mobilselskaberne, så der kan sikres bedre mobildækning i udkantsområder http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2015/03/27/145024.htm

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

  – Det er et seriøst og konstruktivt forslag. Vi har behov for i fællesskab og samarbejde mellem det offentlige og de private selskaber at finde løsninger de steder, hvor markedet ikke når ud.

  – Det er en helt oplagt god løsning at øremærke de penge, som branchen selv betaler ved frekvensauktioner til at løse udfordringerne på markedet med at nå ud til alle. Det er penge fra teleselskaberne selv, der øremærkes til at løse branchens udfordringer med at nå ud til alle med ordentligt bredbånd og god mobildækning. Det giver god mening.

  – Og det er konstruktivt at se på, hvordan man ved at lette nogle afgiftsbyrder for selskaberne kan bane vejen for flere investeringer i nye mobilmaster og udbygning af mobilnettene i hele landet.

  – Vi har en rigtig god digital infrastruktur i Danmark. Det er resultatet af en massive investeringer fra private selskaber gennem mange år. I alt er der de seneste 20 år investeret mere end 100 mia. kr. i bredbånd og mobildækning til danskerne. Men hvis vi skal have alle med, så kræver det samarbejde og nye løsninger. Vi er fra branchens side parate til at løfte vores del af ansvaret og indgå i konkrete drøftelser om løsningerne i de områder, hvor markedet ikke kan levere den ønskede dækning.

  Jakob Willer
  Direktør
  Teleindustrien
  20102365

 2. Konference – Tele2015

  Leave a Comment

  Teleindustrien, DI ITEK, IT-Branchen og IDA Tele inviterer til konference – 7. april 2015 kl. 08.30-15.00:

  Hele erhvervslivet er blevet digitalt. Fra den lille landmand til den globale koncern, er den digitale forretning et must for at opretholde produktivitet, innovation og vækst.

  Det stiller stadig større krav til den digitale infrastruktur. Mobildækning og bredbånd er således blevet livlinjen for alle brancher.

  Danmarks største konference på teleområdet – Tele 2015 – sætter i år fokus på, hvordan vi kan bruge den digitale infrastruktur til at sætte turbo på den digitale vækstmotor.

  Hvad er opgaverne hos regering, myndigheder og teleselskaberne?

  Og hvordan ser telepolitikken ud efter et valg?

  Det bliver en dag med masser af inspiration, debat og netværk.

  Vær også med, når vi fejrer vinderne af Den danske Telepris.

  Konferencen er for alle, der interesserer sig for, hvad der skal til for, at Danmark får en digital infrastruktur i verdensklasse.

  Virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og andre interesserede er alle velkomne!

  TELE2015 program

 3. Bedre bredbånd eller overvågning

  Leave a Comment

  Justitsministeren besluttede i juni 2014 at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig. Rigspolitiet ønsker dog nu internet sessionslogningen genindført i en udvidet form, hvor registrering af internettrafikken knyttes til hvert enkelt abonnent. Der er altså tale om en endnu mere omfattende registrering af trafikken end tidligere.

  Teleindustrien var sammen med en række andre organisationer inviteret til en drøftelse af sagen i Justitsministeriet den 29. januar 2015 og argumenterede her for ikke at revidere reglerne nu og indføre mere omfattende registreringer af danskerne.

  I lyset af den store juridiske usikkerhed der er på området, de store økonomiske og administrative omkostninger der knytter sig til logningen og den historik vi har i Danmark med dansk enegang og ubrugelige registreringer af danske borgere gennem mange år, opfordrer Teleindustrien Justitsministeren og politikerne til ikke at beslutte nye og udvidede logninger af danskerne, men afvente en afklaring i EU og sikre en logning i Danmark, som er på linje med andre EU-lande.

  Juridisk usikkert
  Med EU-domstolens dom af 8. april 2014 er der sået grundlæggende tvivl om det juridiske grundlag, som logningsreglerne generelt hviler på. Med dommen blev logningsdirektivet underkendt. Vurderingen var, at direktivet var i strid med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Med de danske logningsregler med sessionslogning var man gået videre end direktivets indhold, og der var i Danmark indført en mere omfattende registrering og logning end i resten af EU. En genindførelse af sessionslogning, som vil være mere indgribende og omfattende end det nu underkendte direktiv, vil efter mange organisationers og eksperters opfattelse være i strid med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder.

  Dansk enegang
  Der er ikke andre steder indført lignende krav om registrering af brugernes konkrete adfærd på internettet. Såfremt der indføres sådanne regler i Danmark, vil der endnu engang være tale om dansk enegang. Efter at logningsdirektivet blev underkendt, er der i EU kommet et presserende behov for at vedtage nye og mere proportionale logningsregler. Der bør derfor ikke forceres en revision af de danske regler, der kan resultere i endnu en ikke EU-konform dansk logning.

  Økonomisk og administrativ byrdefuldt
  Det vil være særdeles omkostningsfuldt at ændre systemer på tvært af hele telebranchen til igen at kunne håndtere sessionslogning. Systemerne er netop afviklet og tilrettet, og udstyr er afskaffet, hvilket i sig selv har været omkostningsfuldt. Samlet vurderes en genindførelse af sessionslogning, som efterspurgt af politiet, at medføre etableringsomkostninger på tværs af branchen for mere en 100 mio. kr. Dertil kommer løbende driftsomkostninger til at administrere systemer og håndtere de enorme mængder data, som logningen medfører.

  Afvent afklaring i EU
  Vi bør ikke i Danmark udvide logningen og igen gå enegang. I stedet bør det besluttes at afvente en afklaring i EU, så Danmark kan etablere en logning svarende til, hvad man gør i andre lande i EU. Derved vil det heller ikke være nødvendigt at etablere og tilrette systemer til registrering af trafik flere gange.

  Endvidere vil man kunne undgå en absurd slingrekurs i politikken på området, reducere uforudsigeligheden i reguleringen, og man vil kunne mindske de administrative og økonomiske byrder, der pålægges erhvervslivet i forbindelse med etablering og drift af logningssystemer.

  Vi har ikke i Danmark behov for tiltag, der fjerner incitamenter blandt teleselskaber til at foretage investeringer i udbygning af bredbånd og mobildækning. Tværtimod har vi brug for tiltag, der stimulerer incitamenterne. Vi vil hellere investere i bedre bredbånd og mobildækning end i overvågning.

  /Jakob Willer 30-01-2015