Uforudsigelig regulering af sikkerhed
- Nyheder, Teleindustrien

Teleindustrien, IT-Branchen og DI ITEK har afgivet et fælles høringssvar vedrørende udkast til lov om net- og informationssikkerhed.

Med lovudkastet lægges der op til, at der fra myndigheders side kan fastsættes meget detaljerede krav til selskaberne uden at dette er specificeret eller afgrænset.

Det er organisationernes opfattelse, at lovudkastet medfører en høj grad af uforudsigelighed om, hvilke forpligtelser teleudbyderne kan blive pålagt, uklarhed om hvilke retssikkerhedsmæssige garantier udbyderne har, samt risiko for, at danske udbydere skal afholde væsentlige omkostninger og pålægges store administrative byrder.

Lovudkastet kommer før der er lavet fælles europæiske regler på området, og der er derfor risiko for, at loven går videre end de kommende europæiske regler. Det kan betyde, at danske udbydere kan blive pålagt strengere krav end øvrige udbydere i EU til skade for investeringerne i dansk teleinfrastruktur samt skabelsen af et fælles europæisk marked for elektroniske kommunikationstjenester. Høringsparternes mener derfor, at lovgivningen på området bør afvente arbejdet i EU frem for at lave danske særregler.

Lovforslaget forekommer at være baseret på en formodning om, at udbyderne har en kommerciel interesse i at gå på kompromis med sikkerheden. Dette er ikke tilfældet. Vi deler Forsvarsministeriets og lovgivers interesse i at optimere sikkerheden i selskabernes netværk. Med det bør i langt højere grad være baseret på samarbejde og dialog end på uforudsigelige krav.

Læs høringssvaret her Høringssvar – lovudkast om net og informationssikkerhed

/Jakob Willer – 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email