Author Archives: Jakob Willer

 1. Tidligere direktør Ib Tolstrup er død

  Leave a Comment

  29. april 2021

  Vores gode kollega og ven, tidligere direktør for Telekommunikationsindustrien i Danmark, Ib M. Tolstrup, er død. Ib Tolstrup var i 13 år direktør i TI og stod i spidsen for opbygningen af branchesamarbejdet i TI i forbindelse med liberaliseringen af telemarkedet i Danmark. Ib Tolstrup løftede en kæmpe opgave med at repræsentere telebranchens synspunkter og sikre det praktiske samarbejde mellem teleselskaberne i en tid, hvor konkurrencen på markedet tog fart. Ib Tolstrup var en meget kompetent og afholdt talsmand og repræsentant for branchen, og hans betydning for udviklingen på telemarkedet og branchesamarbejdet har været enorm.

  Ib Tolstrup blev 75 år.

  Vi sender fra TI vores medfølelse og tanker til familien.

  Jakob Willer

 2. 5G auktionen

  Leave a Comment

  23. april 2021

  Auktionen over de vigtige 5G frekvenser er afsluttet. Frekvenserne omfatter bl.a. de meget vigtige frekvensbånd i 2100 MHz og 3,5 GHz båndet.

  Se resultatet af auktionen her https://ens.dk/presse/danskerne-faar-bedre-daekning-og-hurtigere-adgang-til-5g

  Der er med auktionen stillet dækningskrav for 9000 adresser fordelt i 122 områder på tværs af landet, hvor man nu kan se frem til bedre mobildækning. Dækningskravene skal være opfyldt senest den 1. februar 2024.

  Endvidere er der med auktionen stillet dækningskrav, der indebærer, at selskaberne skal sikre en befolkningsmæssig dækning med 5G på 60% ved udgangen af 2023 og 75% ved udgangen af 2025 ved brug af 3,5 GHz-frekvensbåndet.

  /jw

 3. Fremskrivning af bredbånd

  Leave a Comment

  23. april 2021

  Energistyrelsen har primo 2021 opdateret fremskrivningen af restgruppens udvikling i de kommende år for at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte målsætningen om, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd (bredbåndsmålsætningen)

  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/afrapportering_paa_fremskrivning_af_restgruppen.pdf

  Fremskrivningen viser, at der forventes en restgruppe på ca. 22.000-26.000 boligog virksomhedsadresser, når den markedsbaserede udrulning vurderes afmattet (forventeligt medio 2020’erne). Det svarer til en dækningsgrad (andelen af dækkede adresser) på ca. 99 pct.

  I opgørelsen er der ikke taget højde for udbygningen med mobilt bredbånd, hvor både 4G og 5G bidrager til at reducere antallet af kunder, der reelt mangler adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse.

  /jw

 4. Sikkerhed i kritisk infrastruktur

  Leave a Comment

  6. april 2021

  Der var den 23. marts 2021 første behandling i Folketinget af lovforslag L190 om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur. Teleindustrien har forud for første behandlingen i Folketinget haft foretræde for Forsvarsudvalget og argumenteret for, at det er nødvendigt at foretage ændringer i det fremsatte forslag for at fremme retssikkerheden for teleselskaber, der investerer i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark.

  Heldigvis er der blevet lyttet!

  Forsvarsministeren vil fremsætte ændringsforslag om, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse, der forpligter Center for Cybersikkerhed (CFCS) til i størst muligt omfang at foretage partshøring og begrunde afgørelser om forbud mod konkrete aftaler. Endvidere vil Forsvarsministeren foreslå, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse, der forpligter CFCS til at inddrage Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen samt andre relevante fagmyndigheder, inden centeret træffer afgørelse om forbud. Endelig vil ministeren foreslå, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse med krav om, at der skal udarbejdes en evaluering af loven, som skal oversendes til Folketinget senest tre år efter lovens ikrafttræden.

  /JW

 5. Skitse til ny logning

  Leave a Comment

  Justitsministeren har fremlagt en skitse for revision af logningsreglerne. https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/EUU/bilag/396/index.htm

  Baggrunden for revisionen er en række EU-domme, senest EU-Domstolens dom af 6. oktober 2020 i de forenede sager C-511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl. og C520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl., om de franske og belgiske logningsreglers forenelighed med EU-retten.

  Lovskitsen skal danne grundlag for drøftelser med telebranchen, relevante organisationer mv., inden lovforslaget om den materielle revision af
  logningsreglerne mv. fremsættes.

  Fra telebranchens side ser vi frem til drøftelserne med Justitsministeriet og Rigspolitiet om den fremlagte skitse. Fra branchens side prioriterer vi, at de danske regler bringes i overensstemmelse med EU-retten, og branchen vil arbejde for at sikre klare definitioner på, hvilke data, der skal gemmes og klare regler for udlevering. Læs evt. mere her https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/logning-og-teledata/

  Endvidere er det vores opfattelse, at der mangler et helt centralt afsnit i skitsen, som omhandler dækningen af de omkostninger, der er forbundet med, at teleselskaberne skal foretage logningen, som politikerne ønsker.

  /jw

 6. Ny vejledning om markedspriser

  Leave a Comment

  Energistyrelsen har udgivet en ny mastelejevejledning, som skal gøre det nemmere at fastsætte lejepriser https://ens.dk/presse/ny-mastelejevejledning-skal-goere-det-nemmere-fastsaette-lejepriser

  Når teleselskaberne skal udbygge deres mobilnet, kræver det, at der findes arealer, hvor de kan opføre mobilmaster og opsætte mobilantenner. I den forbindelse vil teleselskaberne typisk indgå aftaler med offentlige myndigheder om leje af offentligt ejede arealer. Når offentlige myndigheder lejer arealer ud til brug for teleselskabernes mobilmaster og mobilantenner, skal det ske på markedsvilkår. Men det er ikke altid en let opgave at fastsætte lejepriser, der afspejler markedsvilkårene. Derfor får offentlige myndigheder nu fornyet hjælp i form af en revideret vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet.

 7. Opfølgning på samråd om logning

  Leave a Comment

  [opdateret 5. februar 2021]

  Den 14. januar 2021 var der samråd i folketingets retsudvalg vedrørende logning. Samrådet kan ses her

  På samrådet fremkom Justitsministeren med nogle nye meldinger, som er anderledes end dem, telebranchen har modtaget tidligere. TI har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet for at få en afklaring af, hvad retsstillingen er på området.

  TI har den 15. januar 2021 sendt et brev til justitsministeren med en række spørgsmål som opfølgning på samrådet i Retsudvalget https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2021/01/TI-brev-til-justitsministeren-15-01-2021.pdf

  TI har den 29. januar 2021 modtaget svar fra justitsministeren. Svaret kan ses her

 8. Telelogning

  Leave a Comment

  14. januar 2021

  Der har i dag den 14. januar 2021 været samråd i folketingets retsudvalg vedrørende logning. Samrådet kan ses her

  Vi har på dagens samråd fået nogle nye meldinger fra Justitsministeren, som er anderledes end dem, vi har modtaget tidligere. Vi har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet for hurtigt at få en afklaring af, hvad retsstillingen er på området. Indtil vi har fået en afklaring fra Justitsministeriet og har haft anledning til at drøfte det i branchen, kan vi ikke yderligere udtale noget om, hvilke konsekvenser det har for teleselskabernes logning.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien