Author Archives: Jakob Willer

 1. IDA Connect Prisen 2022

  Leave a Comment

  14. oktober 2022

  På Tele2022 blev TV2 tildelt IDA Connectprisen 2022 for deres arbejde med at afprøve og anvende 5G til live tv og medieproduktion.

  Begrundelsen for tildelingen af IDA Connectprisen til TV2 var, at TV2 har været en pioner med at tage 5G i anvendelse i medieproduktionen. TV2 har meget tidligt set de store perspektiver og nye muligheder, som teknologien bringer med sig. Med 5G skabes mulighed for meget høj og dedikeret kapacitet i nettene, lave latenstider og muligheden for at skræddersy trådløse tjenester – som kan anvendes – og som giver stor fleksibilitet og høj kvalitet i live tvproduktion og broadcast.

  IDA Connectprisen 2022 til studerende blev givet til Jakob Brask, Kasper Bruun Olesen og Lauge Dyring, som har udført deres kandidatprojekt om effektivitetsforbedringer af integrerede radiofrekvens (RF) effektforstærkere (PA) ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg
  Universitet.

  Stort tillykke til TV2 og Jakob Brask, Kasper Bruun Olesen samt Lauge Dyring med prisen!

 2. Tele2022 – digital infrastruktur i verdensklasse

  Leave a Comment

  Den 11. oktober 2022 holdt vi den årlige telekonference Tele2022 med ca. 200 deltagere fra både teleselskaber, organisationer, kommuner og myndigheder.

  Behov for koordination og design af løsning for bredbånds-restgruppen
  Der var på dagen spændende indlæg og debatter om bl.a. reguleringen på teleområdet, behovet for koordination og strategisk ledelse på tværs af myndigheder, vilkår for investeringer og rammebetingelser for udrulning af den digitale infrastruktur. Der var drøftelser om betydningen af 5G, bredbåndspuljen og restgruppen, hvor en central pointe var, at bredbåndspuljen ikke er det rette instrument til at sikre, at alle adresser i hele landet får adgang til højhastighedsbredbånd senest i 2025. Der er derfor brug for allerede nu at igangsætte arbejdet med design af en model, der kan sikre, at der findes løsninger for restgruppen.

  Standardisering på engrosmarkedet
  Der var debat om engros-markedet i lyset af de strukturelle ændringer i markedet og den voksende opdeling mellem infrastrukturejere og tjenesteudbydere. Der var her udbredt enighed om behovet for at fremme standardisering af begreber, processer og produkter på engrosområdet til gavn for konkurrencen og forbrugerne, og at det i forlængelse af arbejdet
  med en brancheaftale om SBBU (skift af bredbåndsudbyder) kunne være en opgave, man kunne tage fat på i brancheregi.

  Stort potentiale for private 5G net
  Vi hørte en interessant debat om private 5G net og mulighederne for at udvikle skræddersyede tjenester til kunderne. En pointe var her, at potentialet er stort, og at vi med partnerskaber på tværs i branchen og med potentielle kunder kan udvikle markedet endnu mere.

  Cybersikkerhed og kompetencer i fokus
  Der var oplæg om cybersikkerhed, den skærpede trussel og den nye sektorstrategi for cybersikkerhed på teleområdet, som er udarbejdet i samarbejde mellem CFCS, teleselskaberne, erhvervsorganisationer og TeleDCIS. I relation til cybersikkerhed blev der i debatterne fremhævet en helt konkret udfordring med at tilbyde sikkerhedsprodukter til kunderne og de mulige begrænsninger, som følger af netneutralitetsreglerne.

  Techgiganternernes rolle – debatten om “fair share”
  Der var debat om cloud-løsninger, tech-giganter og lokale aktører. Og vi havde en interessant debat mellem CCIA (som repræsenterer de store tech-virksomheder) og ETNO (europæisk teleorganisation) om et forslag om at lade tech- og streamingvirksomhederne, som sender meget trafik gennem nettene, bidrage med en ”fair share” af finansieringen af de øgede
  investeringer i den digitale infrastruktur. Der er store interesser på spil i debatten, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan sagen udvikler sig og håndteres i EU.

  Sidst på dagen var der input til den danske telebranche – baseret på, hvordan best practice er i andre lande i EU – bl.a. om udfordringerne på engrosmarkedet og behovet for standardisering.

  De politiske visioner om bredbånd og digitalisering
  Som afslutning havde vi besøg af MF Christoffer Melson (V) og MF Katarina Ammitzbøll (K), som på trods af valgkamp mødte frem og gav deres bud på de vigtigste politiske temaer på teleområdet. Vi kom her omkring både behovet for politiske visioner og lederskab, behovet for at tænke på tværs af ministerområder og koordinere indsatsen på området, behovet for at have midlerne parat til at indfri bredbåndsmålsætningen, rammevilkår for etablering af master og fiber, det øgede fokus på cybersikkerhed og udfordringerne for alle brancher med at få adgang til kvalificeret it-arbejdskraft.

  Tak for en spændende dag til alle oplægsholdere, deltagere og medarrangører (TI, DI Digital, Dansk Erhverv, IDA Connect og IT-Branchen).

 3. Ny sektorstrategi for cybersikkerhed

  Leave a Comment

  4. oktober 2022

  Der er i samarbejde mellem teleselskaberne, brancheorganisationerne, TeleDCIS og Center for Cybersikkerhed udarbejdet en ny strategi for cybersikkerhed i telesektoren.

  Essensen af strategien er, at vi skal styrke den fælles indsats og samarbejdet mellem de samfundsvigtige områder, internt i telebranchen og med Center for Cybersikkerhed.

  Endvidere er der med strategien sat fokus på kompetenceudviklingen på cybersikkerhedsområdet. Der vil i brancheregi blive prioriteret fælles kompetenceudviklingsaktiviteter, ligesom branchen vil deltage aktivt i øvelser og uddannelsesaktiviteter koordineret fra og udbudt af Center for Cybersikkerhed.

  Cybertruslen er konkret, kompleks og reel. Vi skal derfor gøre vores yderste for at være forberedt, og vi skal styrke robustheden i vores digitale infrastruktur og i vores cyberforsvar.

  /Jakob Willer, Teleindustrien

  Strategien kan ses her https://www.teleindu.dk/cybersikkerhed-strategi-okt-2022/

  Parterne bag strategien Center for Cybersikkerhed, Dansk Erhverv, DI Digital, FiberAlliancen, IT-Branchen, TeleDCIS, Teleindustrien har følgende fælles budskaber i forbindelse med offentliggørelsen af strategien:
  https://www.teleindu.dk/cybersikkerhed-strategi-okt-2022-faelles-budskaber/

 4. Anders And Online

  Leave a Comment

  20. september 2022

  Telenor, YouSee, Norlys og Waoo/Fibia har sammen med TI været med til at muliggøre udgivelsen af et nyt Anders And blad med fokus på børns digitale liv og trivsel.

  Bladet henvender sig til hele familien og giver mulighed for en hyggelig og lærerig stund, hvor familien læser bladet sammen.

  Vi er i telebranchen meget glade for at være med til at hjælpe familier med at forstå og snakke om det digitale, og styrke børns muligheder for at kunne færdes trygt og sikkert på nettet.

  Anders And bladet er udarbejdet i samarbejde mellem Center for digital pædagogik og Story House Egmont. Bladet er trygt i 50.000 eksemplarer og vil bl.a. blive uddelt gratis i telebutikker og ved arrangementer på skoler.

  Man kan se en digital version af Anders And bladet her

  /Jakob Willer – mobil 20102365

 5. Hvem skal have årets telepris?

  Leave a Comment

  10. august 2022

  Den 11. oktober 2022 afholdes konferencen #Tele2022, og igen i år uddeles teleprisen – IDA Connect Prisen.

  Prisen uddeles af IDA Connect i to kategorier: En studerende-pris og en virksomheds-/organisationspris.

  Kender du en studerende eller en virksomhed/organisation/person, som har ydet en særlig indsats og skabt innovative og samfundsgavnlige løsninger og resultater på teleområdet – så er der frist for indstillinger den 23. september 2022 kl. 15.

  Læs mere her

 6. En barriere for fiberudrulningen fjernes

  Leave a Comment

  ‘1. juli 2022

  Det ser ud til, at endnu en barriere ryddes af vejen, så vi kan komme ud med verdens bedste digital infrastruktur i alle dele af landet.

  Transportministeriet har netop udsendt et forslag til ændring af privatvejsloven i høring.

  Forslaget er en konsekvens af tillægsaftalen til teleforliget fra december 2021 om at lette gravearbejdet og etablering af fibernet i private fællesveje i landzonen.

  Med forslaget udstyres kommunalbestyrelsen med en hjemmel til at udstede gravetilladelse i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at opnå en aftale om etableringen med vejens ejere – som måske i nogle tilfælde for at genere hinanden afviser at give tilladelse til gravninger, der kommer naboerne til gavn. Det er nogle rigtig ærgerlige sager, som det heldigvis ser ud til, at der nu findes en løsning på.

  Udgangspunktet er, at gæsteprincippet vil finde anvendelse i de sager, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning.

  Der er høringsfrist den 17. august 2022.

 7. SIM-kort til flygtninge: Forlængelse af gratis periode

  Leave a Comment

  29. juni 2022

  I forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge i Danmark har teleselskaberne tilbudt gratis SIM-kort, som er blevet uddelt via kommuner og Røde Kors. De gratis SIM-kort havde en forventet gyldighed frem til 1. juli 2022.  

  Alle teleselskaberne har nu besluttet at forlænge gyldigheden af SIM-kortene.

  YouSee: til udgangen af august 2022
  3: til udgangen af september 2022
  Telenor: til udgangen af september 2022
  Telia: til udgangen af august 2022 

  Når gratisperioden udløber, vil man kunne beholde sit nye mobilnummer og få et almindeligt abonnement hos selskabet. Vi opfordrer alle til i god tid inden udløb at kontakte teleselskabet og høre om mulighederne.

 8. Aftale om planloven er en tiltrængt hjælp til mobildækning i landdistrikterne

  Leave a Comment

  15. juni 2022

  Skiftende regeringer har lovet danskerne mobildækning i verdensklasse, men de gode intentioner har ikke forholdt sig til, hvor svært det er at få tilladelse til at sætte mobilmaster op i landzonen.

  Dét bliver der rettet op på med dagens aftale om planloven. Jakob Willer fra Teleindustrien udtaler: “Aftalen gør op med den dybe kløft, som der hidtil har været mellem de gode intentioner om mobildækning, og de mange begrænsninger, der ligger i vejen for at få lov til at opsætte de nødvendige mobilmaster”

  Også fra Landdistrikternes Fællesråd er der stor ros til den nye politiske aftale: “Landdistrikterne kan nu få den mobildækning og den adgang til 5G mobilt bredbånd, som i dag er helt afgørende for borgerne, for bosætningen og for virksomhederne – og dermed for udviklingen i et land i balance, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.  

  På tværs af organisationerne Teleindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landdistrikternes Fællesråd og fagforeningen Dansk Metal er der stor tilfredshed med aftalen, der anerkender, at det haster med at få løst problemerne.

  Et landsplansdirektiv vil nemlig kunne hjælpe allerede på den korte bane og kan sikre en hurtigere opfyldelse af de dækningskrav, som skal være opfyldt i henholdsvis 2023 og foråret 2024, Jakob Willer uddyber:

  “Mobilselskaberne oplever, at mange af ansøgningerne om opsætning af master bliver kastebold i det virvar af forskellige regler, som ikke har levnet tilstrækkelig fleksibilitet. Udgangspunktet har hidtil været, at mobilmaster slet ikke skal stå i landzonen, og hvis det ikke kan undgås, så skal de stå så tæt på folks boliger, at de nærmest skal placeres i baghaven, hvor de færreste ønsker dem.

  Ud af 212 dækningsområder, hvor der skulle være skabt dækning senest 4. april 2022, har selskaberne måtte anmode om fristudskydelse i 156 områder. I 59 områder er der tale om forsinkelser, hvor masten og dækningen er under etablering, men i de resterende 97 områder er der ikke udsigt til en løsning, da der ikke fundet en egnet masteplacering, eller sagerne er under behandling i Planklagen­ævnet. Det vil et landsplansdirektiv kunne løse”

  Også fra de store erhvervsorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv er der stor tilfredshed med aftalen: ”Det er meget glædeligt, at der generelt i planloven sikres bedre balance og rammer for mobildækning i landzonen, og at man dermed anerkender den helt centrale betydning for det danske samfund, som god mobildækning har i dag og i fremtiden, og at dette bør have en øget vægt i afvejningen af naturbeskyttelseshensyn og hensynet til den digitale udvikling udtaler Morten Kristiansen, Dansk Industri.

  Udbygningen af 5G nettet er flere gange – herunder af regeringens Digitaliseringspartnerskab – blevet udpeget som selve fundamentet for fremtidens digitale Danmark: Poul Noer fra Dansk Erhverv siger: ”Regeringen og forligskredsen har i dag udvist handlekraft og taget et vigtigt skridt mod en stadig mere digitale hverdag, hvor den mobile infrastruktur er en afgørende forudsætning. Vi håber, at man i udmøntningen af aftalen vil sikre, at lempelserne gælder for både de master, der etableres i de områder, hvor selskaberne konstaterer behov for bedret dækning og de steder, hvor staten har stillet dækningskrav.”

  Endelig er der også stor ros fra fagforeningen Dansk Metal. Erhvervspolitisk chef i Dansk Metal udtaler: “Flere master er selve fundamentet for at opnå bedre dækning i hele Danmark. Masterne skal sættes op af dygtige faglærte bl.a. inden for IT- og teleområdet.”

  For yderligere oplysninger kontakt:

  Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, mobil 51740062
  Emil Drevsfeldt Nielsen, Dansk Metal, mobil 2229 3521
  Poul Noer, Dansk Erhverv, mobil 3082 1983
  Morten Kristiansen, DI Digital, mobil 2437 0173
  Jakob Willer, Teleindustrien, mobil 2010 2365