Author Archives: Jakob Willer

 1. Mobilbetalinger i fare?

  Leave a Comment

  7. februar 2024

  Der er i Europa-Parlamentets økonomiudvalg (ECON-udvalget) stillet forslag, der vil kunne sætte en effektiv stopper for brug af mobilbetalinger via telefonregningen i Danmark og mulighederne for at foretage indsamlinger til almennyttige og velgørende formål. Forslagene er stillet i forbindelse med drøftelserne om forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked.

  TI har derfor sammen med ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) skrevet til de danske parlamentarikere med en opfordring til ikke at støtte de fremsatte forslag ved afstemningen i ECON-udvalget den 14. februar 2024. Se brevet her

  Vi har netop i denne weekend gennemført en vellykket Danmarksindsamling, hvor der blev indsamlet mere end 100 mio. kr. til hjælp til verdens fattigste børn. Omkring halvdelen af de indsamlede penge blev indsamlet via mobilbetalinger via telefonregningen.

  Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis man følger de forslag, der er stillet i ECON-udvalget. Det er derfor vores håb, at de stillede forslag ikke vil få støtte i udvalget den 14. februar 2024.

  /jw

 2. Muligheder for bedre beskyttelse mod svindel

  Leave a Comment

  31. januar 2024

  Teleselskaberne har igangsat en række initiativer for at beskytte kunderne mod digital svindel. Det gælder bl.a. blokering af wangiri-kald, blokering af links til fuphjemmesider, beskyttelse af fastnetnumre mod spoofing og beskyttelse af sms afsender ID, som på baggrund af en TI brancheaftale implementeres i 1. kvartal 2024.

  Der er mulighed for yderligere initiativer som kan forbedre sikkerheden for brugerne. Det handler om bedre spoofingbeskyttelse for mobilkald, brug af sms-firewalls og brug af teleselskabers data som risikodata i eksempelvis finanssektoren.

  Før disse mulige initiativer kan igangsættes, er der behov for en afklaring af de reguleringsmæssige rammer og muligheder. TI har derfor skrevet til Erhvervsministeren og opfordret til, at der hurtigst muligt tages skridt til at sikre en afklaring af de regulatoriske rammer for en styrket indsats mod svindel med inddragelse af relevante myndigheder, herunder særligt Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, hvor e-privacy reglerne er forankret. Læs brevet her. Ministeren har kvitteret positivt og oplyst, at der de kommende måneder vil pågå et samarbejde om at få afklaret de nærmere juridiske og reguleringsmæssige rammer for de mulige initiativer.

  De mulige initiativer vedrører:

  Styrket beskyttelse mod spoofing af opkald
  Det er muligt at udvide den etablerede beskyttelse mod spoofede opkald
  til at omfatte både fastnetnumre og mobilnumre. Løsningen indebærer,
  at der etableres en ny funktionalitet på tværs af teleselskaber, hvor opkald kan analyseres for at identificere, om den opkaldende kunde befinder sig i udlandet for på den baggrund at kunne vurdere, om et kald er legitimt. Lignende løsninger er med myndighedernes involvering etableret i både Sverige og Finland.

  Det er nødvendigt her at få afdækket, hvordan der skabes mulighed
  for, at teleselskaber på samme måde som i Sverige og Finland kan
  anvende data om kundernes lokation til at beskytte mod svindel og
  spoofing.

  Styrket beskyttelse mod svindel SMS’er
  Der findes i dag systemmæssige værktøjer hos teleselskaberne, der
  kan anvendes til at frafiltrere den SMS-trafik, som indeholder tydelige
  tegn på svindel. Denne type værktøjer et taget i anvendelse i flere andre EU lande.

  Det er imidlertid ikke klart afgrænset i den danske regulering, hvordan og i
  hvilket omfang sådanne redskaber kan anvendes. Her tænkes særligt på beskyttelsen af meddelelseshemmeligheden, samt de databeskyttelsesregler, der gælder for teleselskaberne. Det er derfor nødvendigt at få afklaret de juridiske rammer for anvendelse af filtreringsløsninger.

  Brug af teleselskabers data til øget sikkerhed (Mobile Identity)
  Som en naturlig del af deres almindelige forretning ligger teleselskaberne
  inde med data, som potentielt vil kunne anvendes af bl.a. banker
  som led i bekræftelsen af en kundes identitet og dermed styrke
  beskyttelsen af kunderne. Det kunne fx være data til tjek af, om en
  kunde, der er i gang med en pengeoverførsel, er i et aktivt opkald (en
  stor del af svindelhændelser er sket i forbindelse med et aktivt opkald
  fra svindleren), data der viser, om en kunde for nylig har foretaget et
  SIM-swap, eller data der viser, hvor kundens telefon befinder sig i
  forbindelse med en handling, fx ved køb af en online eller fysiske vare
  (dermed er det muligt at sandsynliggøre, om der er tale om svindel
  eller ej).

 3. Hurtigere internet

  Leave a Comment

  81 procent af alle internetabonnementer solgt i Danmark i 2023 har en download-hastighed på minimum 100 Mbit/s via fastnettet. Det viser den nyeste telestatistik fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs (SDFI).

  For seks år siden var det ca. 20 procent af abonnementerne, der havde en download-hastighed på minimum 100 Mbit/s.

  29 procent af de solgte internetabonnementer har en hastighed på 1 Gbit/s eller derover.

  Du kan se telestatistikken her.

 4. Det koster ikke ekstra at opsige sit abonnement

  Leave a Comment

  10-11-2023

  Teleindustrien er blevet opmærksom på en række nye hjemmesider, fx bymetis.dk og xpendy.com, der tilbyder bl.a. telekunder hjælp til at opsige deres abonnementer ved at udfylde en formular.

  Når kunden har udfyldt formularen, sender tjenesterne et såkaldt opsigelsesbrev til teleselskabet.

  Men der sendes også en regning til kunden på 200-300 kr. for at sende opsigelsesbrevet. Det er en helt unødvendig omkostning.

  Hvis du ønsker at opsige dit mobilabonnement eller internetabonnement, anbefaler vi dig altid at tage direkte kontakt til din teleudbyder. Her kan du opsige dit abonnement helt uden en ekstraregning.

  /Jakob Willer

 5. Klagemuligheder på teleområdet

  Leave a Comment

  9. november 2023

  Teleindustrien har henvendt sig til SDFI med et ønske om, at der for telebranchen etableres en lovhjemmel med pligt for alle teleselskaber til at være tilsluttet et ankenævn, og derved deltage i at sikre en sådan vigtig funktion for forbrugerne.

  Der er i andre sektorer etableret tilsvarende ordninger, der pålægger alle
  erhvervsdrivende at være tilsluttet et ankenævn og derved bidrage til finansieringen af denne funktion. Det gælder for eksempel for energiområdet, for taxikørsel og for parkering.

  Der synes således fra lovgivers side på disse områder at have været opbakning til at sikre velordnede klagemuligheder for forbrugerne, og at dette må betragtes som et gode for alle erhvervsdrivende i en branche, hvorfor alle erhvervsdrivende forpligtes til at tilslutte sig og deltage i finansieringen.

  Det bagvedliggende ønske er at få myndighedernes hjælp til at styrke og bakke op om det samarbejde, der allerede er etableret i branchen og lukke ned for ufrugtbare diskussioner og spekulationer om muligheden for at tilvælge eller fravælge en tilslutning til ankenævnet og derved bidrage eller undgå at bidrage til finansieringen.

  Se brevet her (bilag)

  /Jakob Willer

 6. Telepolitiske anbefalinger

  Leave a Comment

  06-11-2023

  Teleindustrien har sendt en række anbefalinger til Udvalget for Digitalisering og IT i Folketinget.

  Set fra branchens perspektiv er der en række emner, der aktuelt er vigtige for udvalget at drøfte – og hvor branchen efterlyser handling. Det vedrører:

  ‘1. Sikring af bredbånd og mobildækning til alle

  ‘2. Barrierer for udbygning af den digitale infrastruktur skal reduceres

  ‘3. Finansiering af samfundsnødvendige funktioner

  ‘4. Teknologien skal ikke anvendes til at overvåge borgerne

  ‘5. Reduktion af svindel

  ‘6. Enkel klageadgang for forbrugerne

  ‘7. Grønne teleløsninger – udnyttelse af overskudsvarme

  Se brevet til udvalget https://www.teleindu.dk/telepolitiske-anbefalinger-nov-2023/

  /JW

 7. Bedre mulighed for mobildækning i landområder

  Leave a Comment

  03-11-2023

  I dag er der 1. behandling af L62 vedr. ændring af planloven, som løser nogle af de store udfordringer, som teleselskaberne har haft med at sikre mobildækning i landområder. Det er en justering af loven, som vi har efterlyst – og arbejdet for sammen med bl.a. Dansk Erhverv.

  De nuværende landzoneregler i planloven har den konsekvens, at master skal placeres højest 25 meter fra eksisterende bebyggelse eller andre høje konstruktioner. Det gør det vanskeligt at finde interesserede lodsejere.

  Ændringen i planloven betyder, at kommunalbestyrelser vil kunne tillade en placering af masterne, der ikke er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det vil forbedre mulighederne for at sikre mobildækning i landzonen markant.

  Den foreslåede lovændring er en udmøntning af den politiske aftale af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, så udbygningen af radiokommunikationsnet og -tjenester kan følge med samfundsudviklingen – også i landzonen.

  Fra TI er der stor ros til forligskredsen bag planloven og til ministeren Louise Schack Elholm for at bane vejen for bedre dækning og lave de nødvendige justeringer af loven.

  Vi har næsten altid lidt ekstra på ønskesedlen. Det gælder også her. På to punkter kunne man forbedre mulighederne for at sikre mobildækning yderligere. Det gælder i forhold til småøer og i forhold til kystnærhedszone, hvor der stadig er store begrænsninger og udfordringer. Det håber vi, at ordførerne vil tage med i udvalgsbehandlingen.

  /Jakob Willer

 8. Europæisk løsning for at beskytte børn

  Leave a Comment

  1-11-2023

  Erhvervsministeren har meldt ud, at regeringen vil lægge alle kræfter i en europæisk løsning, som effektivt beskytter vores børn og unge mod skadeligt indhold, når de er online.

  Det betyder samtidig, at regeringen har besluttet at sætte arbejdet med et nationalt lovforslag om aldersverifikation for adgang til erotisk indhold på nettet i bero. Lovforslaget har været under kritik fra bl.a. Teleindustrien, som har peget på, at loven ikke ville virke efter hensigten, ville medføre massive blokeringer og byrder for bl.a. domstolene og reelt ville resultere i et mere utrygt og usikkert internet.

  Endvidere er der allerede i EU-regi etableret regler vedr. beskyttelse af børn med Digital Service Act, som træder i kraft i april 2024 (totalharmonisering). Der er derfor også grænser for, hvad man kan beslutte af regler nationalt uden at det ville kunne være i strid med EU-reglerne.

  Samtlige lande, der har forsøgt at finde nationale løsninger har måtte smide håndklædet i ringen.

  Ros til regeringen. Det er positivt, at regeringen kigger mod EU for at finde løsninger. Det er den helt rigtige prioritering af indsatsen.

  /Jakob Willer