Author Archives: Jakob Willer

 1. Aftale om planloven er en tiltrængt hjælp til mobildækning i landdistrikterne

  Leave a Comment

  15. juni 2022

  Skiftende regeringer har lovet danskerne mobildækning i verdensklasse, men de gode intentioner har ikke forholdt sig til, hvor svært det er at få tilladelse til at sætte mobilmaster op i landzonen.

  Dét bliver der rettet op på med dagens aftale om planloven. Jakob Willer fra Teleindustrien udtaler: “Aftalen gør op med den dybe kløft, som der hidtil har været mellem de gode intentioner om mobildækning, og de mange begrænsninger, der ligger i vejen for at få lov til at opsætte de nødvendige mobilmaster”

  Også fra Landdistrikternes Fællesråd er der stor ros til den nye politiske aftale: “Landdistrikterne kan nu få den mobildækning og den adgang til 5G mobilt bredbånd, som i dag er helt afgørende for borgerne, for bosætningen og for virksomhederne – og dermed for udviklingen i et land i balance, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.  

  På tværs af organisationerne Teleindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landdistrikternes Fællesråd og fagforeningen Dansk Metal er der stor tilfredshed med aftalen, der anerkender, at det haster med at få løst problemerne.

  Et landsplansdirektiv vil nemlig kunne hjælpe allerede på den korte bane og kan sikre en hurtigere opfyldelse af de dækningskrav, som skal være opfyldt i henholdsvis 2023 og foråret 2024, Jakob Willer uddyber:

  “Mobilselskaberne oplever, at mange af ansøgningerne om opsætning af master bliver kastebold i det virvar af forskellige regler, som ikke har levnet tilstrækkelig fleksibilitet. Udgangspunktet har hidtil været, at mobilmaster slet ikke skal stå i landzonen, og hvis det ikke kan undgås, så skal de stå så tæt på folks boliger, at de nærmest skal placeres i baghaven, hvor de færreste ønsker dem.

  Ud af 212 dækningsområder, hvor der skulle være skabt dækning senest 4. april 2022, har selskaberne måtte anmode om fristudskydelse i 156 områder. I 59 områder er der tale om forsinkelser, hvor masten og dækningen er under etablering, men i de resterende 97 områder er der ikke udsigt til en løsning, da der ikke fundet en egnet masteplacering, eller sagerne er under behandling i Planklagen­ævnet. Det vil et landsplansdirektiv kunne løse”

  Også fra de store erhvervsorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv er der stor tilfredshed med aftalen: ”Det er meget glædeligt, at der generelt i planloven sikres bedre balance og rammer for mobildækning i landzonen, og at man dermed anerkender den helt centrale betydning for det danske samfund, som god mobildækning har i dag og i fremtiden, og at dette bør have en øget vægt i afvejningen af naturbeskyttelseshensyn og hensynet til den digitale udvikling udtaler Morten Kristiansen, Dansk Industri.

  Udbygningen af 5G nettet er flere gange – herunder af regeringens Digitaliseringspartnerskab – blevet udpeget som selve fundamentet for fremtidens digitale Danmark: Poul Noer fra Dansk Erhverv siger: ”Regeringen og forligskredsen har i dag udvist handlekraft og taget et vigtigt skridt mod en stadig mere digitale hverdag, hvor den mobile infrastruktur er en afgørende forudsætning. Vi håber, at man i udmøntningen af aftalen vil sikre, at lempelserne gælder for både de master, der etableres i de områder, hvor selskaberne konstaterer behov for bedret dækning og de steder, hvor staten har stillet dækningskrav.”

  Endelig er der også stor ros fra fagforeningen Dansk Metal. Erhvervspolitisk chef i Dansk Metal udtaler: “Flere master er selve fundamentet for at opnå bedre dækning i hele Danmark. Masterne skal sættes op af dygtige faglærte bl.a. inden for IT- og teleområdet.”

  For yderligere oplysninger kontakt:

  Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, mobil 51740062
  Emil Drevsfeldt Nielsen, Dansk Metal, mobil 2229 3521
  Poul Noer, Dansk Erhverv, mobil 3082 1983
  Morten Kristiansen, DI Digital, mobil 2437 0173
  Jakob Willer, Teleindustrien, mobil 2010 2365

 2. Positiv tilretning af logningsregler

  Leave a Comment

  27. maj 2022

  Justitsministeriet udsendte den 25. maj 2022 en pressemeddelelse om, at EU-Domstolens dom af 5. april 2022 medfører behov for ændring af de danske logningsregler. Samtidig oversendte Justitsministeriet et notat til Retsudvalget om de foreslåede ændringer.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, vurderer den nye situation således:

  “Samlet er det vores vurdering, at vi, med de tilretninger der nu laves, står et bedre sted i forhold til logning, end vi har gjort tidligere.”

  “Justeringerne betyder i praksis, at anvendelsen af den generelle og udifferentierede logning begrænses til alene at vedrøre nationens sikkerhed og beskyttelse mod terror. Det er en fortolkning og tilretning af reglerne, som vi er enige i.”

  “Endvidere betyder justeringerne, at data, som teleselskaberne råder over til andre formål end logning – fx til fejlretning – vil kunne hastesikres og udleveres efter kendelse, men de vil alene kunne anvendes i sager om grov kriminalitet. Tidligere kunne selskabernes data anvendes til alle typer kriminalitet – selv cykeltyverier – uden krav om en bestemt strafferamme. Denne tilgang svarer til, hvad Teleindustrien har foreslået i sine høringssvar og argumenteret for i revisionen af logningsreglerne.”

  “Vi er i dialog med Rigspolitiet og Justitsministeriet om mulighederne for at kunne iværksætte en vis målrettet logning med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet, som vil kunne gælde parallelt med de nugældende regler om generel og udifferentieret logning. Vi har i processen fokus på at sikre, at løsninger kan håndteres i praksis, og at de ikke indebærer øgede implementeringsomkostninger for selskaberne.”

  “Grundlæggende har teleselskaberne ikke noget ønske om at foretage logning og overvåge sine kunder. Og der er stadig dele af logningen, som der kan sættes spørgsmålstegn ved, og som vil kunne diskuteres. Eksempelvis er det stadig problematisk, at hastesikring af data kan ske uden forudgående kendelse. Der vil i praksis være sager, hvor der aldrig anmodes om udlevering, og hvor der derfor ikke er en dommer, der vurderer lagringen. Teleindustrien har tidligere peget på denne udfordring, bl.a. ved den høring om logning, der blev holdt i Retsudvalget i januar 2022. Det kunne være en hensigtsmæssig justering at tage med i den kommende revision af reglerne, at sikre, at pålæg om hastesikring også vurderes af en dommer”.

  /Jakob Willer, mobil 20102365

 3. Efteranmeldelse i Odense

  Leave a Comment

  12. maj 2022

  Der er en massiv udrulning af fiberinfrastruktur i gang i Odense.

  Odense Kommune og Teleindustrien har derfor aftalt at afprøve den efteranmeldelsesordning på graveområdet, der blev etableret for nogle år siden, men som mange kommuner har tøvet med at tage i brug.

  Ordningen er vigtig, idet den kan lette de administrative byrder for både kommunerne og for teleselskaberne og fremme udbygningen af fibernet og eftertilslutning af kunder til fiberanlæggene.

  Teleindustrien har derfor udarbejdet en skabelon, der sikrer klare rammer for, hvorledes graveaktører på teleområdet håndterer efteranmeldelsesordningen.

  Det blev aftalt at afprøve efteranmeldelsesordningen i forbindelse med et møde mellem Odense Kommune og Teleindustrien den 11. maj 2022. Formålet med mødet var i samarbejde mellem kommunen og Teleindustrien at skabe gode rammer for udrulning af fiberinfrastruktur til borgerne. Mødet handlede bl.a. om, hvordan sagsbehandlingstider for gravetilladelser kan forkortes, og hvordan der kan sikres en proces, så gravearbejdet bliver udført tilfredsstillende og til mindst mulig gene for borgerne og kommunen.

  /Jakob Willer

 4. Fundamentet for digitaliseringen

  Leave a Comment

  5. maj 2022

  Regeringen har lanceret en ny digitaliseringsstrategi med nye mål og visioner for digitaliseringen i både den offentlige sektor og i erhvervslivet.

  Med strategien lanceres en lang række initiativer, der bl.a. skal fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, digitaliseringen i erhvervslivet, styrke sikkerheden, forbedre danskernes digitale kompetence, øge brugen af telemedicin, øge brugen af videokommunikation, digitalisering af uddannelsesområdet, den digitale grønne omstilling m.v.

  I Teleindustrien ser vi positivt på regeringens nye digitaliseringsstrategi, som sætter en ambitiøs retning for de kommende års indsats på området.

  Uanset om det handler om digitalisering i det offentlige eller i det private, så er forudsætningen, at der skal være en god digital infrastruktur. Det er det vi hver dag i telebranchen kæmper for at sikre.

  Med strategien tages der initiativ til at flytte teleområdet fra Energistyrelsen til den nye Styrelse for Dataforsyning og Infrastruktur. Med dette initiativ er det hensigten at styrke fundamentet for den grønne digitale udvikling ved at samle myndighedsansvaret for stedbestemt information, grunddata, bevægelsesdata og teleområdet.

  I telebranchen har vi en vision om at sikre alle danskere en tryg og velfungerende digital hverdag på verdens bedste digitale infrastruktur.

  Vi ser frem til samarbejdet med den nye styrelse og de mange dygtige medarbejdere på teleområdet at realisere denne vision.

  /Jakob Willer

 5. Nye logningsregler

  Leave a Comment

  30. marts 2022

  I dag er nye logningsregler trådt i kraft. De nye logningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret logning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel og aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og teleudbyderne pålægges derfor med de nye regler at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder.

  I telebranchen er vi tilfredse med, at der efter et langt forløb endelig er blevet vedtaget nye logningsregler som følge af en række domme fra EU-domstolen. Vi vil gerne kvittere for, at der i processen er blevet lyttet til telebranchens input og foretaget justeringer i reglerne, der har medført betydelige forenklinger og lavere implementeringsomkostninger.

  Vi finder det dog fortsat problematisk, at implementeringen af de nye logningsregler medfører omfattende omkostninger for teleselskaberne, og at der med de nye regler, med justitsministerens egne ord, løbes en væsentlig procesrisiko.

  De nye logningsregler træder i kraft samtidig med, at der afsiges dom i Højesteret om de tidligere logningsreglers gyldighed og anvendelighed. Højesteret konkluderede i denne sag, at der ikke var grundlag for at fastslå, at logningsbekendtgørelsen eller visse af dens bestemmelser var ugyldig/uanvendelig helt generelt i forhold til alle og uanset de konkrete omstændigheder.

  Læs mere om Højesterets afgørelse her.

  /Jakob Willer

 6. Mobilselskaber donerer 20.000 SIM-kort til flygtninge

  Leave a Comment

  25. marts 2022

  Tusinder af flygtninge vil i de næste uger ankomme til Danmark. For at bidrage med en lille hjælp i den kritiske situation er mobilbranchens fire store selskaber YouSee, Telia, Telenor og 3 gået sammen om at donere i alt 20.000 SIM-kort til Røde Kors og til uddeling til flygtninge i kommunerne.

  Når man som flygtning ankommer til Danmark, er nogle af de mange udfordringer, man møder, at kunne orientere sig i det danske samfund – fx være i dialog med myndigheder, læge og andre medflygtninge – samt bevare forbindelsen med familie og venner i hjemlandet.

  For at hjælpe flygtningene i den første tid går Danmarks fire store mobilselskaber derfor sammen om at donere 20.000 SIM-kort til uddeling i Danmark. Røde Kors’ danske netværk har modtaget 4.000 SIM-kort mens resten uddeles via kommunerne.

  Donationen finder sted fra uge 12, hvor SIM-kortene løbende vil blive uddelt i Røde Kors modtagecentre og asylcentre. For at sikre, at SIM-kortene kommer hurtigt ud til flygtningene, vil de også blive uddelt i samarbejde med kommuner, der har direkte og tæt kontakt til de flygtninge, der allerede er ankommet til Danmark.

  ”Befolkningen i Danmark er enormt engageret i at hjælpe i denne helt ekstraordinære situation. Det er vi også i telebranchen. I erkendelse af, at vi er stærkere sammen, er jeg særligt glad for, at vi har kunnet samle mobiloperatørerne om dette initiativ, som med kommunernes og Røde Kors’ uvurderlige hjælp forhåbentligt kan gøre en forskel for dem, der i disse dage kommer til Danmark,” siger Jakob Willer, direktør for brancheforeningen Teleindustrien.

  Røde Kors siger om initiativet: ”Hos Røde Kors er vi glade for at modtage en så stor donation af SIM-kort, som fra dag ét vil være til hjælp for modtagerne. Som nyankommen til landet er der rigtigt meget, der er nyt, og enhver hjælp til at lette kontakten med familie, venner og pårørende, der kan være spredt over det meste af Europa, er afgørende,” siger leder af Røde Kors’ migrations- og flygtningeindsats, Niels Svankjær Christiansen.

  Fakta om initiativet

  De fire mobilselskaber YouSee, Telia, Telenor og 3 donerer hver 5.000 SIM-kort

  Den samlede donation er dermed på 20.000 SIM-kort

  Vilkår og forbrugsgrænser på SIM-kortene varierer, men med et fælles fokus på frit forbrug af tale/sms i Danmark, en stor datapakke og muligheden for kontakt til EU og Ukraine

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, mobil 20102365.

 7. Logning

  Leave a Comment

  Teleindustrien var den 13. januar 2022 inviteret til at give et indlæg ved Retsudvalgets høring om logning.

  Vi har i telebranchen forståelse for, at man politisk ønsker at sikre
  politiet redskaber til at kunne forebygge, bekæmpe og retsforfølge
  grov kriminalitet og trusler mod statens sikkerhed.

  Men teleselskaberne er ikke sat i verden for at overvåge og registrere
  sine kunder. Vores opgave er at bygge bredbåndsnet og mobilnet og
  udbyde bredbånd og teletjenester.

  Teleselskaberne har ingen økonomiske eller kommercielle interesser i at foretage logningen og gemme data i længere tid, end vi selv har brug for dem til at drive vores net og tjenester.

  Det er derfor forkert, når det i lovforslaget anføres, at reguleringen er
  erhvervsmæssig agil og understøtter mulige nye forretningsmodeller.
  Det gør den ikke.

  Den foreslåede lovgivning skal alene løse statens ønske om på meget
  kort tid at få teleselskaberne til at etablere et meget avanceret it-system
  til logning – og målretning af logning – vel at mærke uden, at
  staten selv skal betale for det.

  Hvis man politisk ønsker et sådant system, så bør man også være
  villig til at betale for det og sikre, at teleselskaberne får dækket deres
  omkostninger, som af JM vurderes at være over 200 mio. kr. blot til
  implementering. Det reelle beløb er væsentlig højere – da flere
  elementer ikke er blevet byrdeestimeret i processen.

  Når det drejer sig om selve indretningen af logningen, har vi tre
  ønsker til de nye regler:

  1) Det skal være lovligt
  2) Det skal være praktisk muligt – med rimelige og
  realistiske frister
  3) Det skal kunne implementeres uden store omkostninger

  Se hele Teleindustriens indlæg her

 8. Positive takter – men det store problem er stadig uløst

  Leave a Comment

  21. december 2021

  Det er meget positivt, at der er politisk fokus på teleområdet med den nye indgåede politiske aftale.

  Der er fra branchens side opbakning til at formulere ambitiøse bredbåndsmålsætninger, men samtidig stor bekymring over, at der ikke er en konkret langsigtet plan for, hvordan man kommer i mål og opfylder målsætningerne i 2025.

  Hvis der ikke tages mere konkrete politiske initiativer, som fx at definere en restgruppeordning, så vil der i 2025 stadig vil være adresser, der ikke har adgang til bredbånd med 100/30 Mbit/s. Energistyrelsen har estimeret at der i 2025 vil være over 20.000 adresser, der ikke har adgang til 100/30 Mbit/s.

  Branchens forventning er, at vi under optimale rammevilkår kan sikre adgang på mindst 1 Gbit/s til 95 pct. af alle adresser i 2025. Imidlertid har man politisk valgt et højere mål – nemlig 98 pct. af alle adresser – men der er ikke taget politisk stilling til, hvordan man skal dække den ekstra meget dyre udbygning af nettene. Det er branchens umiddelbare vurdering, at omkostningerne for at nå fra 95 pct. til 98 pct. dækning med 1Gbit/s bredbånd vil være op mod 6 mia. kr.

  De mange initiativer, der er formuleret, har meget forskellig fokus og karakter. Nogle er gode og efterspurgte og vil potentielt kunne forbedre rammebetingelserne og dermed bredbåndsdækningen. Andre er mindre efterspurgte og har karakter af analysearbejde i stedet for konkret handling. Det vil være meget værdifuldt for processen, hvis de konkrete initiativer kvalificeres og prioriteres sammen med branchen og andre relevante aktører. Det kunne helt oplagt ske i telebrancheforum, som netop er nedsat af forligskredsen for at kunne drøfte rammerne for udbygning af den digitale infrastruktur.

  I den politiske aftale sættes der fokus på, hvordan telepolitikken kan understøtte den grønne omstilling. Det er rigtig positivt. Danske teleselskaber er blandt de mest ambitiøse televirksomheder i verden på klimamålsætninger og har stærke forudsætninger for at levere på ambitionerne grundet god adgang til vedvarende energi til at drive deres netværk. Samtidig har teknologien et enormt potentiale for udviklingen af grønne løsninger på tværs af industrier og sektorer.

  Vi ser fra branchens side frem til samarbejdet om udmøntningen af initiativerne, hvor vi særligt har fokus på at sikre gode rammer for etablering af master og mobilantenner og skabe ensartede og gode vilkår for gravearbejde. Helt konkret savner vi et politisk initiativ, der kan sikre, at teleselskaberne kan etablere master og sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav, som det blev stillet i udsigt ved ændringen af teleloven i december 2020.

  /Jakob Willer, direktør, Teleindustrien