Author Archives: Jakob Willer

 1. Input til ny cyberstrategi

  Leave a Comment

  15. april 2024

  Opfordring: lad os få en ambitiøs national strategi for cybersikkerhed 2025-2027

  Input til strategien fra Cyberalliancen https://www.teleindu.dk/cyberalliancens-input-til-national-strategi-for-cybersikkerhed-15-04-2024/

  Digitaliseringen skaber vækst. Men den skaber også nye sårbarheder. Derfor er det vores mål at sikre, at Danmark fortsat er beskyttet mod de stadigt mere avancerede cybertrusler. Vi opfordrer til en ambitiøs opdatering af den nationale strategi der bl.a. fokuserer på samarbejde og informationsdeling, sikring af kritisk infrastruktur, kompetencer og strategi for cybertrusslen fra kunstig intelligens.

  Vi anbefaler en stærkere integration mellem de samfundsvigtige sektorer og myndighederne, hvor et forstærket fokus på tidlig varsling og reaktion på cybertrusler er nødvendig. Det er essentielt, at vi sammen styrker de operationelle rammer for at handle effektivt og koordineret i tilfælde af angreb.

  Det er desuden afgørende at øge indsatsen for at uddanne flere IT- og cybersikkerhedseksperter, da mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en væsentlig risiko for national sikkerhed. Samtidig skal det internationale samarbejde, især det nordiske, intensiveres for at håndtere trusler, der ikke kender nationale grænser. Cyberalliancen forpligter sig til at arbejde tæt sammen med regeringen og relevante interessenter for at implementere disse strategier og sikre et robust digitalt forsvar. Cyberalliancen, består af Danmarks samfundsvigtige sektorer ved Finans Danmark, Green Power Denmark, Danske Rederier, DANVA og Teleindustrien.

  6 forslag til den kommende nationale strategi for cybersikkerhed 2025-2027

  1. Styrket samarbejde og videndeling mellem sektorerne, de ansvarlige sektormyndigheder og Center for Cybersikkerhed.

   2. Fokus på afhængigheder mellem samfundskritiske sektorer. Det er Cyberalliancens anbefaling, at der bør tages initiativ til at gennemføre grundige, nationale analyser og øvelser med deltagelse af medarbejdere på tværs af sektorerne for at identificere og træne håndtering af potentielle kritiske afhængigheder og svagheder i vores digitale infrastruktur.

  3. Der bør sikres meget klare rammer for rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til trusselvurderingerne, herunder overvågning og beskyttelse af knudepunkter, centraler og stationer, kabler, rør og andre kritiske infrastrukturelementer.

  4. Styrkelse af det nordiske samarbejde. De nordiske lande deler mange karakteristika, og der kan derfor være stor værdi i en stærkere udveksling af information og et stærkere samarbejde mellem myndigheder og inden for de enkelte sektorer på tværs af lande i Norden.

  5. Der er mangel på it- og cybersikkerhedsspecialister i Danmark. Der bør derfor sættes politisk fokus på at sikre et øget optag af unge på it-uddannelserne. Og der bør sikres øgede investeringer i avanceret træning og videreuddannelse af personale inden for cybersikkerhed og -beredskab i samarbejde med virksomhederne.

  6. Kunstig intelligens har potentialet til på en række områder at øge vores robusthed mod cybertruslen. For at sikre en mere effektiv indsats mod risikoen for de negative virkninger af kunstig intelligens er der behov for at samle ansvaret og koordinere indsatsen med udgangspunkt i en målrettet strategi. Mange aktører skal bidrage til dette arbejde.

 2. “Cybersikkerhed er en holdsport”

  Leave a Comment

  29. februar 2024

  Hvad sker der, hvis internettet forsvinder i 48 timer – eller længere tid? Det spørgsmål stiller TV2 i en interessant artikel, som meget godt illustrerer de enorme konsekvenser, det vil have for samfundet, hvis den digitale infrastruktur sættes ud af drift – og hvordan de forskellige samfundskritiske sektorer er afhængige af hinanden.

  Heldigvis er den danske teleinfrastruktur, som internettet kører på, en “robust størrelse” – som Mark Fiedel fra Center for Cybersikkerhed formulerer det.

  Teleselskaberne har et skarpt fokus på at styrke sikkerheden, beredskabet og modstandskraften i nettene. Det sker i samarbejde med Centre for Cyber Security, beredskabsmyndighederne og i branchesamarbejdet i vores TeleDCIS.

  Vi har i Danmark meget fornuftigt taget udgangspunkt i et sektoransvarsprincip, hvor hver sektor tager ansvaret for egen sikkerhed. Men med de afhængigheder vi har på tværs af sektorer, kommer vi til, i endnu højere grad, at skulle forholde os til og forberede os på de kaskade-effekter det har, når fx strømmen forsvinder, når mobilnettene og internettet ikke er tilgængelige eller finansielle transaktioner ikke længere kan gennemføres.

  De seneste angreb fra russiske aktører understreger behovet for at fastholde og styrke indsatsen med samarbejde på tværs mellem sektorer og aktører og prioritere videndeling og udveksling af informationer om trusler og sårbarheder.

  “Cybersikkerhed er en holdsport” – som den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen formulerede det.

 3. Mobilbetalinger i fare?

  Leave a Comment

  7. februar 2024

  Der er i Europa-Parlamentets økonomiudvalg (ECON-udvalget) stillet forslag, der vil kunne sætte en effektiv stopper for brug af mobilbetalinger via telefonregningen i Danmark og mulighederne for at foretage indsamlinger til almennyttige og velgørende formål. Forslagene er stillet i forbindelse med drøftelserne om forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked.

  TI har derfor sammen med ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) skrevet til de danske parlamentarikere med en opfordring til ikke at støtte de fremsatte forslag ved afstemningen i ECON-udvalget den 14. februar 2024. Se brevet her

  Vi har netop i denne weekend gennemført en vellykket Danmarksindsamling, hvor der blev indsamlet mere end 100 mio. kr. til hjælp til verdens fattigste børn. Omkring halvdelen af de indsamlede penge blev indsamlet via mobilbetalinger via telefonregningen.

  Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis man følger de forslag, der er stillet i ECON-udvalget. Det er derfor vores håb, at de stillede forslag ikke vil få støtte i udvalget den 14. februar 2024.

  /jw

 4. Muligheder for bedre beskyttelse mod svindel

  Leave a Comment

  31. januar 2024

  Teleselskaberne har igangsat en række initiativer for at beskytte kunderne mod digital svindel. Det gælder bl.a. blokering af wangiri-kald, blokering af links til fuphjemmesider, beskyttelse af fastnetnumre mod spoofing og beskyttelse af sms afsender ID, som på baggrund af en TI brancheaftale implementeres i 1. kvartal 2024.

  Der er mulighed for yderligere initiativer som kan forbedre sikkerheden for brugerne. Det handler om bedre spoofingbeskyttelse for mobilkald, brug af sms-firewalls og brug af teleselskabers data som risikodata i eksempelvis finanssektoren.

  Før disse mulige initiativer kan igangsættes, er der behov for en afklaring af de reguleringsmæssige rammer og muligheder. TI har derfor skrevet til Erhvervsministeren og opfordret til, at der hurtigst muligt tages skridt til at sikre en afklaring af de regulatoriske rammer for en styrket indsats mod svindel med inddragelse af relevante myndigheder, herunder særligt Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, hvor e-privacy reglerne er forankret. Læs brevet her. Ministeren har kvitteret positivt og oplyst, at der de kommende måneder vil pågå et samarbejde om at få afklaret de nærmere juridiske og reguleringsmæssige rammer for de mulige initiativer.

  De mulige initiativer vedrører:

  Styrket beskyttelse mod spoofing af opkald
  Det er muligt at udvide den etablerede beskyttelse mod spoofede opkald
  til at omfatte både fastnetnumre og mobilnumre. Løsningen indebærer,
  at der etableres en ny funktionalitet på tværs af teleselskaber, hvor opkald kan analyseres for at identificere, om den opkaldende kunde befinder sig i udlandet for på den baggrund at kunne vurdere, om et kald er legitimt. Lignende løsninger er med myndighedernes involvering etableret i både Sverige og Finland.

  Det er nødvendigt her at få afdækket, hvordan der skabes mulighed
  for, at teleselskaber på samme måde som i Sverige og Finland kan
  anvende data om kundernes lokation til at beskytte mod svindel og
  spoofing.

  Styrket beskyttelse mod svindel SMS’er
  Der findes i dag systemmæssige værktøjer hos teleselskaberne, der
  kan anvendes til at frafiltrere den SMS-trafik, som indeholder tydelige
  tegn på svindel. Denne type værktøjer et taget i anvendelse i flere andre EU lande.

  Det er imidlertid ikke klart afgrænset i den danske regulering, hvordan og i
  hvilket omfang sådanne redskaber kan anvendes. Her tænkes særligt på beskyttelsen af meddelelseshemmeligheden, samt de databeskyttelsesregler, der gælder for teleselskaberne. Det er derfor nødvendigt at få afklaret de juridiske rammer for anvendelse af filtreringsløsninger.

  Brug af teleselskabers data til øget sikkerhed (Mobile Identity)
  Som en naturlig del af deres almindelige forretning ligger teleselskaberne
  inde med data, som potentielt vil kunne anvendes af bl.a. banker
  som led i bekræftelsen af en kundes identitet og dermed styrke
  beskyttelsen af kunderne. Det kunne fx være data til tjek af, om en
  kunde, der er i gang med en pengeoverførsel, er i et aktivt opkald (en
  stor del af svindelhændelser er sket i forbindelse med et aktivt opkald
  fra svindleren), data der viser, om en kunde for nylig har foretaget et
  SIM-swap, eller data der viser, hvor kundens telefon befinder sig i
  forbindelse med en handling, fx ved køb af en online eller fysiske vare
  (dermed er det muligt at sandsynliggøre, om der er tale om svindel
  eller ej).

 5. Hurtigere internet

  Leave a Comment

  81 procent af alle internetabonnementer solgt i Danmark i 2023 har en download-hastighed på minimum 100 Mbit/s via fastnettet. Det viser den nyeste telestatistik fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs (SDFI).

  For seks år siden var det ca. 20 procent af abonnementerne, der havde en download-hastighed på minimum 100 Mbit/s.

  29 procent af de solgte internetabonnementer har en hastighed på 1 Gbit/s eller derover.

  Du kan se telestatistikken her.

 6. Det koster ikke ekstra at opsige sit abonnement

  Leave a Comment

  10-11-2023

  Teleindustrien er blevet opmærksom på en række nye hjemmesider, fx bymetis.dk og xpendy.com, der tilbyder bl.a. telekunder hjælp til at opsige deres abonnementer ved at udfylde en formular.

  Når kunden har udfyldt formularen, sender tjenesterne et såkaldt opsigelsesbrev til teleselskabet.

  Men der sendes også en regning til kunden på 200-300 kr. for at sende opsigelsesbrevet. Det er en helt unødvendig omkostning.

  Hvis du ønsker at opsige dit mobilabonnement eller internetabonnement, anbefaler vi dig altid at tage direkte kontakt til din teleudbyder. Her kan du opsige dit abonnement helt uden en ekstraregning.

  /Jakob Willer

 7. Klagemuligheder på teleområdet

  Leave a Comment

  9. november 2023

  Teleindustrien har henvendt sig til SDFI med et ønske om, at der for telebranchen etableres en lovhjemmel med pligt for alle teleselskaber til at være tilsluttet et ankenævn, og derved deltage i at sikre en sådan vigtig funktion for forbrugerne.

  Der er i andre sektorer etableret tilsvarende ordninger, der pålægger alle
  erhvervsdrivende at være tilsluttet et ankenævn og derved bidrage til finansieringen af denne funktion. Det gælder for eksempel for energiområdet, for taxikørsel og for parkering.

  Der synes således fra lovgivers side på disse områder at have været opbakning til at sikre velordnede klagemuligheder for forbrugerne, og at dette må betragtes som et gode for alle erhvervsdrivende i en branche, hvorfor alle erhvervsdrivende forpligtes til at tilslutte sig og deltage i finansieringen.

  Det bagvedliggende ønske er at få myndighedernes hjælp til at styrke og bakke op om det samarbejde, der allerede er etableret i branchen og lukke ned for ufrugtbare diskussioner og spekulationer om muligheden for at tilvælge eller fravælge en tilslutning til ankenævnet og derved bidrage eller undgå at bidrage til finansieringen.

  Se brevet her (bilag)

  /Jakob Willer

 8. Telepolitiske anbefalinger

  Leave a Comment

  06-11-2023

  Teleindustrien har sendt en række anbefalinger til Udvalget for Digitalisering og IT i Folketinget.

  Set fra branchens perspektiv er der en række emner, der aktuelt er vigtige for udvalget at drøfte – og hvor branchen efterlyser handling. Det vedrører:

  ‘1. Sikring af bredbånd og mobildækning til alle

  ‘2. Barrierer for udbygning af den digitale infrastruktur skal reduceres

  ‘3. Finansiering af samfundsnødvendige funktioner

  ‘4. Teknologien skal ikke anvendes til at overvåge borgerne

  ‘5. Reduktion af svindel

  ‘6. Enkel klageadgang for forbrugerne

  ‘7. Grønne teleløsninger – udnyttelse af overskudsvarme

  Se brevet til udvalget https://www.teleindu.dk/telepolitiske-anbefalinger-nov-2023/

  /JW