Status på logning
- Nyheder, Teleindustrien

Der blev i december 2016 truffet en dom ved den europæiske domstol, som indebærer, at logningsregler i Danmark og andre EU-lande vil skulle ændres. Det er ikke entydigt klart, hvordan eventuel logning vil skulle foretages fremadrettet, og hvordan reglerne skal tilrettes i lyset af dommen.

Fra telebranchen har vi fra Justitsministeriets side efterlyst en afklaring af, hvilke regler teleselskaberne skal efterleve, og hvilken proces vi kan forvente i forhold til ændring af reglerne.

Justitsministeren har i foråret 2017 oplyst, at regeringen forventer at kunne fremsætte et lovforslag om revision af logningsreglerne i folketingssamlingen 2017/2018, og at de gældende danske logningsregler opretholdes, indtil ændringerne er gennemført.

[Det fremgik af samrådet med justitsministeren den 2. marts 2017 http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/reu/kalender/23596/samraad.htm . Det fremgår af bemærkningerne til seneste udsættelse af revisionen L191 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L191/som_fremsat.htm   Og det fremgår af brev fra justitsministeren til Teleindustrien af 16. marts 2017 Justitsministerens brev til Teleindustrien – tilføjet 8. januar 2018 kl. 18.40, da der er stillet spørgsmål til hvor, justitsministeren har meldt dette ud].

Teleselskaber er af nogle parter blevet opfordret til i lyset af dommen af egen drift at ophøre med at foretage logning. Endvidere er der aktører, der ønsker at stævne et teleselskab med henblik på, i lyset af dommen, at standse logningen.

Fra Teleindustriens side har vi forståelse – og sympati for disse aktørers ærinde om at få taget nogle konsekvenser af den dom, der blev truffet i december 2016. Samtidig er det dog vores opfattelse, at man skyder efter de forkerte, når man kritiserer og retsforfølger teleselskaberne.

Det er regeringens ansvar at ændre reglerne som følge af dommen og sikre, at de danske regler er i overensstemmelse med EU-retten. Regeringen og Justitsministeriet har vurderet og klart meldt ud, at man opretholder de eksisterende logningsregler indtil nye regler er på plads. I det lys skal teleselskabernes ikke tilsidesætte gældende danske regler, som justitsministeren aktivt har taget stilling til.

Teleindustrien prioriterer og arbejder for en løsning, der er proportional og tager udgangspunkt i dommen og EU-borgernes grundlæggende rettigheder om privatlivsbeskyttelse. Og fra Teleindustriens side prioriteres det, at der ikke etableres særlige danske regler og løsninger, men at vi følger det fælles EU-arbejde.

Vi har fra Teleindustriens side på et møde i december 2017 orienteret EU-Kommissionen om status vedrørende logning i Danmark. Kommissionen har som en af sine helt centrale opgaver at gribe ind, hvis et medlemsland handler i strid med traktaten.

/Jakob Willer, Teleindustrien

8. januar 2017

 

Print Friendly, PDF & Email