Ikke en retsstat værdigt
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Indholdet af lovforslag L10 om net- og informationssikkerhed er ikke en retsstat værdigt.

Med lovforslaget gives Center for Cybersikkerhed en hjemmel til at pålægge teleselskaber at træffe konkrete foranstaltninger i telenettene uden nogen form for retssikkerhedsmæssig beskyttelse.

Konkret oplyser Forsvarsministeriet selv i bemærkningerne til loven (p. 16 egen understregning):

Et påbud efter den foreslåede bestemmelses stk. 3 vil i almindelighed have karakter af erstatningsfri regulering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at påbud udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse vil kunne ramme udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester så økonomisk intensivt og atypisk hårdt, at der vil kunne være tale om et ekspropriativt indgreb mod den pågældende udbyder.

Samtidig fremgår det af lov om Center for Cybersikkerhed, at centerets virksomhed er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6. Dette fremhæves også i Forsvarsministeriets kommenterede høringsoversigt fra maj 2015 (p. 7). Kapitel 4-6 i forvaltningsloven fastsætter nogle af de helt centrale dele af dansk forvaltningspraksis og sikring af borgernes retssikkerhed. Det vedrører retten til parts-aktindsigt, partshøring, udarbejdelse af begrundelser og synlighed om hvilke hensyn, der lægges til grund for myndighedens udøvelse af skøn. Det er væsentlige forudsætninger for at sikre indsigt i myndigheders proportionalitetsafvejninger i myndighedsudøvelsen.

Teleselskaber vil altså efter loven kunne pålægges forpligtelser der vil kunne være atypisk hårde, ramme økonomisk intensivt og have ekspropriationslignende karakter – uden at have sikkerhed for partshøring eller indsigt i de begrundelser og hensyn, som myndigheden lægger til grund for sin afgørelse.

Det er ikke den retssikkerhed vi normalt sikrer danske borgere og virksomheder. Og i dette tilfælde er der tale om virksomheder, som vi samtidig ønsker skal investere massivt i udbygningen af bredbånd og mobildækning i hele landet.

Med lovforslaget vil man reelt deponere retssikkerheden hos efterretningsvæsenet i forhold til en opgave, som kunne og burde ligge hos en civil myndighed. Det er ikke en retsstat værdigt. Og det vil på ingen måde bidrage til at gøre det attraktivt for teleselskaber at investere i Danmark. Tværtimod.

Teleindustrien har sammen med DI Digital og IT-Branchen forsøgt at råbe politikerne op om de svære problemer, der er i denne lov. Se notat uddelt ved foretræde her: CFCS (002)

Jakob Willer

 

Print Friendly, PDF & Email