Positiv tilretning af logningsregler
- Teleindustrien

27. maj 2022

Justitsministeriet udsendte den 25. maj 2022 en pressemeddelelse om, at EU-Domstolens dom af 5. april 2022 medfører behov for ændring af de danske logningsregler. Samtidig oversendte Justitsministeriet et notat til Retsudvalget om de foreslåede ændringer.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, vurderer den nye situation således:

“Samlet er det vores vurdering, at vi, med de tilretninger der nu laves, står et bedre sted i forhold til logning, end vi har gjort tidligere.”

“Justeringerne betyder i praksis, at anvendelsen af den generelle og udifferentierede logning begrænses til alene at vedrøre nationens sikkerhed og beskyttelse mod terror. Det er en fortolkning og tilretning af reglerne, som vi er enige i.”

“Endvidere betyder justeringerne, at data, som teleselskaberne råder over til andre formål end logning – fx til fejlretning – vil kunne hastesikres og udleveres efter kendelse, men de vil alene kunne anvendes i sager om grov kriminalitet. Tidligere kunne selskabernes data anvendes til alle typer kriminalitet – selv cykeltyverier – uden krav om en bestemt strafferamme. Denne tilgang svarer til, hvad Teleindustrien har foreslået i sine høringssvar og argumenteret for i revisionen af logningsreglerne.”

“Vi er i dialog med Rigspolitiet og Justitsministeriet om mulighederne for at kunne iværksætte en vis målrettet logning med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet, som vil kunne gælde parallelt med de nugældende regler om generel og udifferentieret logning. Vi har i processen fokus på at sikre, at løsninger kan håndteres i praksis, og at de ikke indebærer øgede implementeringsomkostninger for selskaberne.”

“Grundlæggende har teleselskaberne ikke noget ønske om at foretage logning og overvåge sine kunder. Og der er stadig dele af logningen, som der kan sættes spørgsmålstegn ved, og som vil kunne diskuteres. Eksempelvis er det stadig problematisk, at hastesikring af data kan ske uden forudgående kendelse. Der vil i praksis være sager, hvor der aldrig anmodes om udlevering, og hvor der derfor ikke er en dommer, der vurderer lagringen. Teleindustrien har tidligere peget på denne udfordring, bl.a. ved den høring om logning, der blev holdt i Retsudvalget i januar 2022. Det kunne være en hensigtsmæssig justering at tage med i den kommende revision af reglerne, at sikre, at pålæg om hastesikring også vurderes af en dommer”.

/Jakob Willer, mobil 20102365

Print Friendly, PDF & Email