Skal vi så blokere lauritz.com?
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Hvor sætter vi grænsen for blokeringer?

Justitsministeriet sendte i begyndelsen af året et forslag til ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love i høring. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60261

Med forslaget vil der blive skabt hjemmel til, at teleselskaber kan pålægges at blokere for adgangen til hjemmesider, hvor politiet har en mistanke om, at der foregår aktiviteter, som er en overtrædelse af straffeloven. Lovforslaget udspringer af et politisk ønske om bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda.

Men det er ikke i reglerne angivet nærmere, hvilke straffelovsbestemmelser og strafferammer bestemmelsen om blokeringer påtænkes anvendt på. Denne manglende afgrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde finder TI særdeles problematisk.

TI skal derfor kraftigt opfordre derfor til, at det i loven præciseres, hvilke straffelovsbestemmelser og strammerammer det påtænkes, at bestemmelsen skal anvendes på, og at det af loven fremgår udtrykkeligt, at bestemmelsens formål er at bekæmpe udbredelse af terrorpropaganda på nettet.

Hvor sætter vi grænsen? Jeg tror nok, at man ville kunne argumentere for, at der er begrundet mistanke om, at der på fx Lauritz.com sker salg af stjålne varer – også selv om Lauritz.com sikkert gør alt, hvad de kan for at undgå det. Dermed er kriteriet for blokering opfyldt. Om domstolene vil finde det proportionalt er mere usikkert. Men pointen er, at der bør sættes en klar grænse. Blokering af hjemmesider er et særdeles vidtgående indgreb. Vi er i Teleindustrien generelt bekymrede for udviklingen, hvor der på flere og flere områder kan ske blokeringer af adgang til indhold.

Det bør der tages en grundlæggende politisk drøftelse af. Skal vi have en dansk afgrænset version af internettet?

Se Teleindustriens høringssvar her: https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/02/Retsplejeloven-7-02-2017.pdf

Se også det meget relevante og gode høringssvar fra IT-Politisk Forening https://www.itpol.dk/hoeringssvar/internetcensur-2017 

/Jakob Willer
20102365

Print Friendly, PDF & Email