Logning og teledata

Teleindustrien (TI) har den 28. februar 2020 fremsendt sine forslag og ønsker til Justitsministeriet og Rigspolitiet (se notat nedenfor) vedrørende ændring og præcisering af de gældende regler om logning af teledata og om udlevering af teledata til politiet.

Formålet er, at stille forslag til mere veldefinerede begreber om logning af teledata samt klarere regler om udlevering af teledata med henblik på at lette samarbejdet mellem politiet og teleudbydere samt sikre optimal retssikkerhed for både teleudbyderne og kunderne.

TI finder, at der generelt er behov for at skabe en bedre sammenhæng mellem logningsreglerne på den ene side og på den anden side retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden og politiets generelle anvendelse af reglerne om edition.

Det er TI’s ønske, at TI’s forslag til ændringer kan indgå som baggrundsmateriale for Justitsministeriet i forbindelse med ministeriets udarbejdelse af lovudkast til kommende ændring i Folketingssamlingen 2020/2021 af retsplejelovens regler om logning og udlevering af teledata, herunder herunder indgå som input til Strafferetsplejeudvalgets arbejde med udmøntningen af pkt. 10 i Justitsministerens Tryghedspakke (”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”, oktober 2019). TI’s forslag kan desuden danne udgangspunkt for videre drøftelser mellem Teleindustrien, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten som led i det lovforberedende arbejde.

.

NOTAT RESUME – TI notat til JM og RP om logning og udlevering – feb 2020

NOTAT – TI notat til JM og RP om logning og udlevering – feb 2020

BILAG A til TI Notat – TELEDATA-typer og DEFINITIONER – feb 2020

BILAG B til TI Notat – YDELSER og INDGREB – feb 2020

Terminologi – udlevering af lokaliseringsdata

TI Brev til RP og RA om terminologi ved udlevering af lokaliseringdata – final (003)

 

Print Friendly, PDF & Email