Tag Archive: Sikkerhed

 1. Smarte byer og tingenes internet

  Leave a Comment

  Overalt i verden tales der om smarte byer og IoT. Men hvad handler det egentlig om? Hvordan skaber det værdi for mennesker og samfund? Og hvordan håndterer vi sikkerhed og privacy, når alt er forbundet og taler sammen?

  Det var temaet for Teleindustriens årsdag den 7. juni 2016, som blev holdt i Københavns Erhvervshus.

  Teleindustrien satte fokus på temaet samtidig med, at der i København etableres et levende smart city laboratorium. Læs mere om dette initiativ her: http://www.business.dk/digital/den-smarte-by-rykker-ind-paa-raadhuspladsen

  På årsdagen var der oplæg fra Telenor om Internet of Things og hvilke tendenser, der tegner sig i Norden. Der var oplæg fra TDC om pilotprojektet Street Lab i området H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade. Og der var en præsentation fra Rådet for Digital Sikkerhed om sikkerhed og privacy i Smart City løsninger.

  Som afslutning på dagen var der fokus på den politiske vinkel om smart cities og IoT, hvor René Gade fra Alternativet bl.a. havde den helt centrale pointe, at digital vækst og hensyn til privacy og sikkerhed ikke skal ses, som to modsatrettede dagsordener. Et synspunkt, som vi fuldt ud bakker op om fra Teleindustriens side.

  Præsentationer fra dagen kan ses her:

  Teleindustrien June 7_2016_pdf

  Teleindustrien

  Sikkerhed Smart city

  Udpluk af pointer fra dagen kan ses omtalt i pressen her: http://www.business.dk/digital/smarte-byer-skal-ogsaa-have-styr-paa-sikkerheden

  /Jakob Willer – 20102365

 2. Problematisk lovforslag fra Forsvarsministeren

  Leave a Comment

  Forsvarsministeren havde den 23. oktober 2015 forslag til lov om net- og informationssikkerhed til 1. behandling i Folketinget. Lovforslaget kan ses her: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/index.htm

  DI ITEK, IT-Branchen og Teleindustrien har rettet en fælles henvendelse til forsvarsordførerne for at påpege de problemer, der er i lovforslaget i forhold til at sikre retssikkerheden på området og beskytte private selskaber mod uforholdsmæssige store økonomiske og administrative byrder.

  Der er to store udfordringer i lovforslaget:

  1) De meget vide rammer som tildeles Center for Cybersikkerhed (CFCS) til at pålægge en bred kreds af teleselskaber at foretage byrdefulde og indgribende foranstaltninger – uden nogle former for begrænsninger eller sikkerhed for, at økonomiske og administrative byrder på nogen måde er proportionale (gælder både større og mindre udbydere)

  2) At teleselskabers kommercielle kontrakter med leverandører på visse dele af nettet skal underlægges en 10 dages stand still periode og skal godkendes af CFCS inden endelig indgåelse. Det er et fuldstændig urimeligt krav at stille private selskaber og et forhandlingsvilkår, som vil være stærkt begrænsende og bebyrdende for danske selskaber

  Disse forhold har også været anført i Teleindustriens, IT-Branchens og DI ITEKs høringssvar https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Høringssvar-lovudkast-om-net-og-informationssikkerhed.pdf

  Organisationerne foreslår to løsninger, der vil sikre, at der fortsat er fuldt fokus på at fremme it- og netsikkerheden – men at danske teleselskaber ikke stilles i en urimelig bebyrdende situation:

  Ad 1) At CFCS alene kan pålægge teleselskaber at træffe foranstaltninger i ekstraordinære tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde løsninger efter samarbejde og dialog mellem CFCS og det pågældende selskab. At det indskrives i loven, at CFCS i sådanne tilfælde er underlagt forvaltningslovens bestemmelser i sin helhed. Dette vil give større forudsigelighed og give sikkerhed for, at der i myndighedsudøvelsen tages de nødvendige proportionalitetshensyn, som alle andre selskaber i Danmark er sikret.

  Ad 2) At der indføres krav om fremsendelse og underretning til CFCS om kommercielle kontrakter – i stedet for krav om godkendelse. Der vil for ethvert selskab være en stor interesse i at involvere CFCS i processen – idet det vil styrke sikkerheden – og samtidig vil man ved ikke at involvere CFCS løbe en stor proces risiko – idet man efter punkt 1) ovenfor efterfølgende vil kunne blive pålagt forpligtelser og foranstaltninger.

  Der er allerede nu under udvalgsbehandlingen stillet en lang række spørgsmål til ministeren vedrørende det fremsatte forslag. Spørgsmålene kan ses her http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/tidsplan.htm#dok

  /Jakob Willer 20102365

   

 3. Uforudsigelig regulering af sikkerhed

  Leave a Comment

  Teleindustrien, IT-Branchen og DI ITEK har afgivet et fælles høringssvar vedrørende udkast til lov om net- og informationssikkerhed.

  Med lovudkastet lægges der op til, at der fra myndigheders side kan fastsættes meget detaljerede krav til selskaberne uden at dette er specificeret eller afgrænset.

  Det er organisationernes opfattelse, at lovudkastet medfører en høj grad af uforudsigelighed om, hvilke forpligtelser teleudbyderne kan blive pålagt, uklarhed om hvilke retssikkerhedsmæssige garantier udbyderne har, samt risiko for, at danske udbydere skal afholde væsentlige omkostninger og pålægges store administrative byrder.

  Lovudkastet kommer før der er lavet fælles europæiske regler på området, og der er derfor risiko for, at loven går videre end de kommende europæiske regler. Det kan betyde, at danske udbydere kan blive pålagt strengere krav end øvrige udbydere i EU til skade for investeringerne i dansk teleinfrastruktur samt skabelsen af et fælles europæisk marked for elektroniske kommunikationstjenester. Høringsparternes mener derfor, at lovgivningen på området bør afvente arbejdet i EU frem for at lave danske særregler.

  Lovforslaget forekommer at være baseret på en formodning om, at udbyderne har en kommerciel interesse i at gå på kompromis med sikkerheden. Dette er ikke tilfældet. Vi deler Forsvarsministeriets og lovgivers interesse i at optimere sikkerheden i selskabernes netværk. Med det bør i langt højere grad være baseret på samarbejde og dialog end på uforudsigelige krav.

  Læs høringssvaret her Høringssvar – lovudkast om net og informationssikkerhed

  /Jakob Willer – 20102365