Tag Archive: Bredbånd

 1. Den digitale infrastruktur er solid

  Leave a Comment

  12. marts 2020

  Regeringen har truffet en række tiltag, der skal begrænse spredningen af coronavirus. Det medfører en ekstraordinær situation, hvor både private og offentligt ansatte i betydeligt omfang vil skulle arbejde hjemmefra i en periode. Det vil uden tvivl betyde voksende mængder trafik i telenettene, som følger med øget hjemmearbejde, videokald og lignende.

  Vi har som udgangspunkt en solid og god digital infrastruktur i Danmark, som er bygget til også at kunne håndtere den ekstraordinære mængde af datatrafik, som forventes at følge af den nuværende situation. Teleselskaberne vurderer derfor, at både bredbåndsnet og mobilnet har kapacitet til at håndtere den tiltagende datatrafik, som måtte komme.

  Teleselskaberne er meget opmærksomme på, at telenettene er en samfundskritisk infrastruktur. Selskaberne har derfor taget skridt til at sikre den fortsatte drift i lyset af udviklingen i corona-situationen og har også beredskabsplaner klar for at sikre, at teleforsyningen kan opretholdes, hvis situationen udvikler sig yderligere. Selskaberne har samtidig en tæt og løbende dialog med myndighederne.

  Skulle der opstå driftsforstyrrelser, så orienterer selskaberne om det på deres hjemmesider.

  Hvis de nødvendige tiltag til at begrænse spredningen af coronavirus medfører en mindsket kapacitet til at håndtere fejlretning, kundeopkald eller lignende, kan der blive behov for at prioritere mellem opgaver. Opgaver af samfundskritisk karakter vil have forrang. Det betyder blandt andet, at opkald prioriteres over dataforbrug, så vi sikrer, at danskerne kan komme i kontakt med hinanden. Opkald til nødberedskab som fx 112 og politiet altid vil blive prioriteret og går forud for alt anden trafik i nettene. 

  Teleselskaberne følger situationen meget tæt, og er opmærksomme på, hvordan tingene udvikler sig

  /Jakob Willer, direktør, Teleindustrien, 20102365

 2. Stærkt samarbejde om bredbånd og mobildækning i Region Sjælland

  Leave a Comment

  3. juli 2019

  De 17 kommuner i Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

  Region Sjælland har taget initiativ til en Digital Taskforce, som Guldborgsund Kommune står i spidsen for. Den digitale taskforce skal samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af om det er via mobilsignaler, fiber eller andre kabeltyper. Endvidere er der enighed om at opdatere de fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur, som kommuner, region og leverandører har aftalt i 2016. Retningslinjerne skal sikre, at kommunerne nemt og ensartet kan håndtere sager om gravetilladelser, masteopsætning og masteleje, når leverandørerne skal etablere nye anlæg.

  Se pressemeddelelse her

  /Jakob Willer, 20102365

 3. Etablering af tomrør

  Leave a Comment

  Kommuner har i dag mulighed for at etablere passivt infrastruktur for at fremme udbygningen af den digitale infrastruktur. Der er dog mange problemstillinger, som der skal tages hensyn til, og tomrørsinfrastruktur er ikke umiddelbart noget teleselskaberne efterspørger.

  Som udgangspunkt anbefaler Teleindustrien derfor ikke kommunerne til selv at nedlægge passiv infrastruktur i form af tomrør til bredbånd.

  Ofte vil der i stedet kunne drages fordel af fremme samgravning ved kommunale anlægsopgaver, hvor teleselskaberne kan lægge deres egen infrastruktur i jorden og etablere infrastrukturen på en måde, der passer ind i deres egen arkitektur.

  Der er dog tilfælde, hvor teleselskaberne ikke har interesse for samgravning, og hvor kommunerne ønsker at lægge tomrør i jorden.

  For at sikre, at de tomrør der lægges i jorden kan anvendes bedst muligt, har Teleindustrien udarbejdet en vejledning til kommunerne om, hvilken tomrørsinfrastruktur, der bør etableres. 

  Såfremt en kommune skal etablere passiv infrastruktur, anbefaler Teleindustrien, at der i byområder kan lægges et 50mm PN 8 rør. Det vil efterfølgende kunne anvendes til flere forskellige kabeltyper. Endvidere er det mulighed for at reline med mindre subrør hvis teleselskabet bruger microkabler. Det skal være tale om længere gennemgående strækninger, før det er brugbart.

  I større byer vil det være en fordel at lægge 110mm foringsrør på særlige vanskelige strækninger f.eks. over større vejkryds eller specielle dyre belægninger.

  Se vejledningen her: https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/06/Passiv-infrastruktur-i-kommuner-februar-2018.docx 

 4. Den digitale infrastruktur er klar

  Leave a Comment

  KL, Danske Regioner og staten har fået udarbejdet en analyse fra PA Consulting Group, der viser, at 99 pct. af danske husstande har adgang til bredbånd, der er hurtigt nok til at anvende digitale velfærdsløsninger. Det drejer sig om bredbånd med hastigheder på mindst 2/2 Mbit/s.

  PA Consulting Group har vurderet forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller.

  Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi.

  Frem mod 2020 forventes kravet til de mest krævende løsninger på markedet at stige til 5/5 Mbit/s. Ifølge Tjekditnet.dk er 93,5 pct. af alle boliger i Danmark beliggende i områder, hvor man kan få denne hastighed (medio 2017).

  http://presse.ens.dk/news/digitale-velfaerdsloesninger-stiller-begraensede-krav-til-bredbaandshastighed-283457

  – Analysen er et vigtigt bidrag i debatten om teknologiens muligheder og underbygger, at der kan sættes fuld damp på udrulningen af digitale velfærdsløsninger i Danmark, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 5. Vækst i hastigheder og trafik

  Leave a Comment

  Energistyrelsen har udgivet en ny telestatistik for 2. halvår 2016. Statistikken kan ses her https://ens.dk/presse#/pressreleases/telestatistik-flere-danskere-har-hurtigt-bredbaand-2008531 

  Statistikken viser, at andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med en downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s udgjorde 48 pct. i slutningen af 2016, og nærmer sig dermed halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. I starten af 2016 var andelen 36 pct.

  Der er nu ca. 17 pct. af forbrugerne, der har en bredbåndsforbindelse på 100 mbit/s. Det er en vækst på 55 pct. sammenlignet med året før. I samme periode er medianhastigheden for downstream steget med 67 pct. til 46,6 Mbit/s.

  Det er rigtig positivt, at der er vækst i anvendelsen af de hurtige forbindelser, så forskellen mellem hvad vi kan, og hvad vi faktisk efterspørger og anvender bliver mindre.

  Det er i dag ca. 88 pct. af kunderne, der kan få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på 100 mbit/s. Men det er stadig en mindre del af kunderne (17 pct.), der har en så hurtig forbindelse.

  Der er derfor god grund til politisk også at se på, hvordan vi kan stimulere efterspørgslen og anvendelsen af hurtigt bredbånd. Vi får ikke øget vækst og beskæftigelse i Danmark ved at have bredbåndet liggende uden at bruge det. Det er først når vi faktisk anvender bredbåndet, at vi kan skabe ny værdi.

  Helt aktuelt er der politiske drøftelser om, hvordan fremtidens telepolitik skal se ud. Et af de helt centrale temaer handler om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at investere i bredbånd og mobildækning i Danmark, og hvordan det sikres, at alle får adgang til høje bredbåndshastigheder og mobildækning. Det drøftes også her, om der skal formuleres nye konkrete bredbåndsmålsætninger og stilles krav til selskaberne om at sikre bedre dækning.

  Hvis investeringerne i infrastrukturen skal stimuleres, så er der ikke behov for nye politiske krav. Det er ikke med pisken man tiltrækker flere investeringer. Det kan gøres mere attraktivt at investere i Danmark, hvis der sikres større forudsigelighed og stabilitet i reguleringen og de politiske rammer, og hvis der er fokus på at sænke barriererne, reducere omkostningerne og fjerne begrænsninger. Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen og efterspørgslen.

  Når efterspørgslen stiger, og der er gode rammer på markedet, så vil udbuddet af hurtige tjenester også følge med.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 6. Ny bredbåndsfond

  Leave a Comment

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

  Læs mere om aftalen her http://www.efkm.dk/nyheder/bred-politisk-aftale-hurtigt-internet-0

  I Teleindustrien ser vi positivt på bredbåndspuljen, som i konkrete tilfælde vil kunne skabe mulighederne for udrulning af bredbånd i områder, hvor den digitale infrastruktur ikke er god nok.

  Men man skal ikke forvente, at bredbåndspuljen alene vil kunne sikre, at Danmark har en digital infrastruktur i verdensklasse. Puljen er på 200 mio. kr. fordelt over flere år. Til sammenligning investerer den danske telebranche ca. 6 mia. kr. hvert år i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark.

  Det er teleselskabernes investeringer, der gør den store forskel. Siden liberaliseringen af det danske telemarked har teleselskaberne investeret mere end 100 mia. kr. i infrastrukturen. Og vi skulle gerne blive ved med at investere og udbygge nettene.

  I Teleindustrien deler vi ambitionen om at sikre, at alle danskere får adgang til bredbånd og god mobildækning. For at opnå dette er det vigtigt at have politisk fokus på at gøre det attraktivt for teleselskaberne at investere på markedet og sikre gode rammevilkår, så vi når længst muligt for pengene. Det handler bl.a. om at lette de administrative og økonomiske byrder for branchen. Og det handler om at lette vilkårene for gravearbejder og opsætning af master. Her har vi en god dialog og proces i gang med flere regioner og kommuner om at skabe ens vilkår på tværs af kommuner og reducere omkostningerne – så vi når længst muligt. Det har vi en stor fælles interesse i. Og det handler om at sikre gode, stabile og forudsigelige politiske og regulatoriske rammer. Her glæder vi os over, at teleminister Lars Chr. Lilleholt her i foråret har meddelt, at ville igangsætte en proces for at modernisere teleforliget, som sætter rammerne på området.

  Endvidere handler det om for alvor at få sat gang i anvendelsen af den digitale infrastruktur og øget efterspørgslen – både i den offentlige sektor, hos borgerne og i erhvervslivet. Det er først ved at anvende infrastrukturen, at vi skaber ny vækst og værdi for samfundet.

  /Jakob Willer – 20102365

   

   

 7. Vækst i hurtigt bredbånd

  Leave a Comment

  Det går hurtigere og hurtigere på internettet. Antallet af internetforbindelser med en hastighed på mindst 100 Mbit/s (downstream) er mere end femdoblet fra medio 2014 til medio 2015. Væksten i de hurtige forbindelser skyldes især en øget anvendelse af fiber bredbånd og udbud af højere hastigheder på kabel-tv net. Forbrugernes øgede forbrug af tv, film-streaming, musik og spil via internettet er med til at drive en efterspørgsel på højere hastigheder. Medianhastigheden på fastnet bredbånd var medio 2015 på 26,5 mbit/s (downstream). Medio 2014 var medianhastigheden på 22,1 Mbit/s.

  Det fremgår af Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2015. Statistikken kan ses her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danskerne-hurtigere-bredbaand-surfer-mere-paa-mobilen

  Af statikken kan det endvidere ses, at mobilt bredbånd fortsat er i vækst. Mængden af data, der transporteres via de mobile net er fra medio 2014 til medio 2015 steget med 85 pct. I første halvår passerede 90.000 TB gennem  mobilnettene.

  Med den udvikling der er i anvendelsen af bredbånd og efterspørgslen på data, så vil der fortsat fremadrettet være behov for enorme investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur i Danmark. Både for at sikre mulighed for høje hastigheder alle steder i landet og for at sikre kapacitet i nettene til at håndtere de store mængder trafik.

  Ministeren glæder sig

  Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtrykker overfor Berlingske tilfredshed med udviklingen: “Danmark er ved at rykke op i superligaen i Europa og ligger nu på sjettepladsen. Herfra er udsigten bedre end længere nede, men det er da klart målet, at vi skal op blandt de fem bedste, og alting er da heller ikke løst. Der er stadig dele af Danmark, hvor bredbånds- og mobilforbindelserne ikke fungerer tilfredsstillende”

  I forhold til målsætningen om at sikre bredbånd med en hastighed på 100/30 Mbit/s til alle i 2020 udtrykker ministeren: “Det er mit og regeringens mål, at vi når dette mål, men vi er dybt afhængige af, at tele- og energiselskaberne fortsætter udrulningen, og at der er lokal opbakning til bedre bredbånds- og mobildækning.”

  http://www.business.dk/digital/danmark-arbejder-sig-op-i-internettets-superliga

  Teleindustrien deler ambitionen

  Fra Teleindustriens side deler vi ambitionen om at sikre bredbånd og mobildækning alle steder i Danmark.

  For at sikre det, så er der fortsat behov for massive investeringer i udbygningen af den digitale infrastruktur. Og der er derfor også i telepolitikken behov for at sætte fokus på at fremme investeringer i infrastruktur på det danske telemarked. Det kræver stabile og forudsigelige rammer der nyder bred politisk opbakning – og det kræver en politik, der har fokus på at fjerne barrierer og gøre det attraktivt at udbygge net og tilbyde tjenester til forbrugerne i Danmark. Og her er vi endnu ikke i mål. Den første opgave ministeren kunne tage fat på var at sikre fornyet bred politisk opbakning til telepolitikken i Danmark med et moderniseret teleforlig.

  Jakob Willer, 20102365

 8. Fremtidens telepolitik

  Leave a Comment

  Vi er få dage inde i valgkampen. Hvordan skal Danmark udvikle sig? Hvordan skal vi sikre vækst? Og hvordan skal vi sikre fremtidens velfærd? Der er mange vigtige spørgsmål.

  Et Danmark med mobildækning og bredbåndsdækning til alle

  Et af de temaer, som har fyldt meget i den politiske debat de seneste år er, hvordan vi sikrer et Danmark, hvor man alle steder har adgang til en god mobildækning og bredbånd. En veludbygget digital infrastruktur er forudsætningen for et Danmark i vækst, for virksomheder, for bosætning, for uddannelse, for borgernes adgang til information, deltagelse i den politiske debat, og for sikring af fremtidens offentlige services til borgerne. Vi er i Danmark nået langt. Vi har en meget veludbygget digital infrastruktur, og der investeres hvert år 5-6 mia. kr. i udbygningen af mobil- og bredbåndsnet i alle dele af landet.

  Men investeringerne har været faldende gennem nogle år. Og der er steder i Danmark, som endnu ikke forsynes med den dækning og de hastigheder, som ønskes.

  Der er derfor grund til at se på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den danske telebranche. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.

  Og der er grund til at finde løsninger for, hvordan infrastrukturen kommer ud til alle. I den forbindelse er der grund til at fastsætte klare rammer for kommunernes aktiviteter og for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer og samarbejde mellem det offentlige og private selskaber kan nå endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på markedet.

  Ønsker til en ny regering

  Sikre stabile og forudsigelige rammebetingelser på telemarkedet og sikre bred opbakning til retningen i dansk telepolitik. Der er behov for en ambitiøs indsats for at stimulere investeringer i infrastrukturen og et moderniseret teleforlig med klare rammer og retning baseret på grundprincipperne om markedsdrevet udvikling og teknologineutralitet

  Finde modeller for samarbejde mellem det offentlige og det private der sikrer, at mobildækning og bredbånd kan komme ud de steder, hvor markedet ikke leverer. Det handler bl.a. om at stille dækningskrav ved auktioner, stille dækningskrav ved indkøb, om at få kommunerne til at spille en konstruktiv rolle og få de midler, der betales ved frekvensauktioner i spil til at løse udfordringerne på markedet

  Reducere administrative byrder, barrierer og krav og sikre en afbalanceret og proportional overvågning af telekunderne med respekt for privatlivets fred og retssikkerheden

  Stimulere efterspørgslen og høste gevinsterne ved digitalisering – eksempelvis ved øget brug af telemedicin, som er et af de områder, hvor vi ved at udnytte den digitale infrastruktur på en ambitiøs måde kan skabe stor værdi for samfundet og for borgerne. Også for erhvervslivet vil der være stor gevinst ved øget digitalisering. Der er her behov for en fokuseret indsats for særligt små og mellemstore virksomheders brug af teknologien til at skabe effektiviseringer og ny vækst.

  /Jakob Willer – Teleindustrien – 20102365